Chceš mať prehľad o novinkách a akciách? Zapni si upozornenia!
X Zavrieť

Štatút bonusovej schémy – viac kôl


Definícia aktivity Slovan s gólovým bonusom:

Gólový bonus sa vzťahuje na zápas Slovan - YB Bern (hraný 21.7. 2021 o 20:30).
Do akcie Slovan s gólovým bonusom sa počíta iba 1. stávka hráča na tento zápas, ktorá musí spĺňať nasledovné podmienky:

  • Stávka môže byť predzápasová alebo LIVE. 
  • Stávka musí byť nevýherná a podaná SÓLO.
  • Minimálny vklad na stávku musí spĺňať podmienky podla tabuľky nižšie.
  • Ak bude stávka nevýherná, vrátime ti bonus vo výške strelených gólov v riadnom hracom čase daného zápasu znásobený koeficientom podľa vkladu nasledovne:
     
Hodnota stávky Koeficient
Od 10 € až do 49,99 €   1x
Od 50 € do 99,99 € 2x
Od 100 € do 199,99 € 4x
Od 200 € do 299,99 € 5x
Od 300 € do 399,99 € 6x
Od 400 € do 499,99 € 8x
Od 500 € do 749,99 € 10x
Od 750 € do 999,99 € 15x
Od 1000 € a viac 20x


CHCEM TIPOVAŤ

 

„Gólový bonus - hokej“

Preambula

Tento štatút bonusovej schémy „Gólový bonus - hokej“ (ďalej aj ako “aktivita“) je záväzným dokumentom, ktorý v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom (ďalej aj ako “Všeobecné obchodné podmienky“) upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj ako “štatút“).

 

I. Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom tejto aktivity je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj ako “organizátor“).

 

II. Podmienky účasti

Tejto aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá:

   a) dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony,

   b) nie je zapísaná v registri vylúčených osôb,

   c) v čase trvania tejto aktivity má zriadené hráčske konto s plnou funkcionalitou na www.tipos.sk v sekcii etipos v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a,

   d) súhlasí s podmienkami tejto aktivity;

(ďalej aj ako “hráč“).

 

III. Trvanie aktivity

Táto aktivita je časovo ohraničená a prebehne na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk vo viacerých samostatných kolách, od zverejnenia na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk do 31. 12. 2021. Aktivita bude pozostávať z viacerých samostatných kôl, pričom každé kolo aktivity bude časovo limitované. Organizátor si vyhradzuje právo túto aktivitu alebo jej jednotlivé kolá kedykoľvek a bez náhrady prerušiť alebo zrušiť.

 

IV. Pravidlá aktivity

1. Tejto aktivity sa môže zúčastniť každý, kto splní podmienky účasti uvedené v čl. II tohto štatútu. Hráč svojou účasťou v aktivite prejavuje svoj súhlas s jej podmienkami a pravidlami stanovenými v tomto štatúte.

2. Hráč internetovej herne a kasína na eTIPOS.sk, sekcie Šport (https://tipkurz.etipos.sk/, ďalej len “herňa”), získava nárok na odmenu v podobe bonusu podľa čl. IV. bodu 3 tohto štatútu (ďalej aj ako „bonus“), v prípade, že splní všetky podmienky podľa bodu 3 tohto článku štatútu a všetky ostatné podmienky tejto aktivity.

3. Hráčovi vzniká nárok na získanie bonusu na hranie hier v internetovej herni eTIPOS.sk, v sekcii Šport za platne uzatvorenú prvú SÓLO stávku hráča na zápas určený organizátorom vo vyhlásení jednotlivého kola aktivity podľa tohto bodu v herni eTIPOS.sk, sekcii Šport v dobe trvania jednotlivého kola aktivity (ďalej aj ako „stávka“) podľa podmienok tohto štatútu (v prípade že táto 1. stávka nespĺňa požiadavky aktivity, hráč nemá nárok na bonus). Hodnota bonusu bude určená ako násobok:
   i) presného počtu strelených gólov v riadnom hracom čase v určenom zápase, na ktorý bola stávka platne uzatvorená a bol určený organizátorom (napr. 2:2 = hodnota 4 , 1:4 = hodnota 5 ) a
   ii) koeficientu určeného organizátorom podľa hodnoty stávky v tabuľke zverejnenej v definícii daného kola aktivity (napr. 1,5x), pričom však platí obmedzenie maximálnou možnou hodnotou získaného bonusu podľa tohto štatútu v kole aktivity a to vo výške 350,- EUR (napr. v prípade stávky na zápas v hodnote 100 EUR, bude určený koeficient 2, počet strelených gólov v zápase bude 10 t.j. hráč môže v prípade splnenia podmienok podľa tohto štatútu získať bonus v hodnote 20 EUR na použitie v herni, v sekcii: Šport).
Pre získanie nároku na bonus musí stávka spĺňať nasledovné podmienky:

   a) Stávka musí byť vyhodnotená ako nevýherná (prehrávajúca),

   b) Stávka musí byť SÓLO,

   c) Stávka môže byť predzápasová aj LIVE stávka,

   d) Minimálna výška vkladu na stávku bude špecifikovaná v každom hracom kole vo vyhlásení jednotlivého kola aktivity (napr. 10 EUR),

   e) Platí pre všetky stávkové udalosti promovaného zápasu z aktuálnej kurzovej ponuky na eTIPOS.sk, sekcie Šport.

Bonus ako výhra definovaná v jednotlivom kole aktivity môže byť hráčovi priznaná v prípade splnenia podmienok na jej získanie v danom kole aktivity len jedenkrát, t.j. hráč sa môže platne zúčastniť daného kola aktivity len jedenkrát a výhra spočívajúca v bonuse je jednorazová.

Príklad tabuľky *:

Hodnota stávky

Koeficient

Od 20 € až do 49,99 €  

1x

Od 50 € do 99,99 €

1,5x

Od 100 € do 149,99 €

2x

Od 150 € do 199,99 €

2,5x

Od 200 € do 299,99 €

3x

Od 300 € do 499,99 €

4x

Od 500 € a viac

5x

* Platí obmedzenie maximálnou možnou hodnotou získaného bonusu v kole aktivity podľa tohto štatútu a to vo výške 350,- EUR.
 

4. Nárok na účasť v aktivite zaniká v momente ukončenia aktivity podľa čl. III. tohto štatútu, pričom platí, že nárok na účasť v jednotlivom kole aktivity zaniká v momente ukončenia jednotlivého kola aktivity.

5. Bonus podľa bodu 3 tohto článku štatútu bude hráčovi pripísaný na hráčske konto (navýšením stavu hráčskeho konta) do 5 pracovných dní od splnenia všetkých podmienok na vznik nároku na tento bonus podľa tohto štatútu. Bonus podľa tohto štatútu je možné použiť výlučne na určené hazardné hry v internetovej herni (t.j. v určených internetových hrách), a to tých, ktoré sú uvedené v sekcii Šport, a to za podmienok určených Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom.

6. Pripísaný bonus sa pri vkladoch do určených hazardných hier (internetových hier), v ktorých je možné ho využiť čerpá prednostne zo stavu hráčskeho konta (pred inými prostriedkami na hráčskom konte).

7. Bonus je platný, t.j. je možné ho využiť v súlade s týmto štatútom najneskôr do 30 dní odo dňa pripísania na hráčske konto, pričom ak v určenej dobe bonus nie je využitý, bude organizátorom odpísaný zo stavu hráčskeho konta. Organizátor môže rozhodnúť, že v špecifických prípadoch (napr. z osobitných technických dôvodov) je možné bonus využiť v dlhšej dobe odo dňa jeho pripísania na hráčske konto.

8. Zostatok bonusu (vo výške nevyčerpaného kreditu na hráčskom konte) nie je možné nijako prevádzať, a to ani na bankový účet hráča, použitie a prevody bonusov sa spravujú Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom.

9. Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

10. Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby a môže byť použitý výlučne v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.

11. Bonus je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí hráč, s výnimkou bonusu v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), ktorý je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Ak hodnota bonusu presiahne sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu bonusu oznámi organizátor hráčovi pri nadobudnutí bonusu.


V. Porušenie podmienok aktivity

1. Bonus môže získať iba hráč, ktorý dodržiava Všeobecné obchodné podmienky a splnil všetky podmienky podľa tohto štatútu na získanie bonusu. V prípade, že hráč poruší Všeobecné obchodné podmienky a/alebo poruší akékoľvek ustanovenie tohto štatútu a/alebo nesplní podmienky štatútu na vznik bonusu do času pripísania bonusu na hráčske konto stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na bonus. Organizátor hráčovi v takomto prípade na jeho hráčske konto bonus nepripíše a môže hráča vylúčiť z ďalších marketingových aktivít organizátora.

2. V prípade, že hráč porušil Všeobecné obchodné podmienky a/alebo porušil akékoľvek ustanovenie tohto štatútu po pripísaní bonusu na hráčske konto stráca nárok na ďalšiu účasť v aktivite a organizátor môže hráčovi pripísaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobrať. Organizátor zároveň môže hráča vylúčiť z ďalších marketingových aktivít organizátora.

3. Organizátor si vyhradzuje právo pri akomkoľvek zneužití tejto aktivity hráčom, odňať bonus alebo vylúčiť hráča z ďalších marketingových aktivít organizátora.

4. Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania bonusov v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo zablokovať hráčske konto hráča až do prešetrenia prípadu a po potvrdení porušenia štatútu hráčom právo hráča vylúčiť z aktivity a právo postupovať podľa predchádzajúcich bodov čl. VI. tohto štatútu, a to aj so spätnou účinnosťou.


VI. Osobné údaje

Podľa tohto štatútu dochádza k spracúvaniu osobných údajov osoby, ktorá sa zúčastnila aktivity. Prevádzkovateľom v prípade takéhoto spracúvania osobných údajov je organizátor. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke organizátora www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia. Rovnako je možné informácie k spracúvaniu osobných údajov vyžiadať u organizátora a požiadať o ich doručenie na e-mailovú adresu uvedenú v rámci zriadeného hráčskeho konta.
 

VII. Zverejnenie štatútu

Tento štatút bude zverejnený na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk a zároveň dostupný u organizátora tejto aktivity.
 

VIII. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Účasť v aktivite je dobrovoľná. Účasťou v aktivite vyjadruje hráč zároveň svoj súhlas s pravidlami tejto aktivity podľa tohto štatútu a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

2. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto aktivity (vrátane jej jednotlivých kôl) podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá (vrátane jednotlivých kôl aktivity a pravidiel uvedených v oznámení).

 

Zverejnené 4. 2. 2021

{{betDetail.identifierSecure}}
{{betDetail.stateResult}}
{{betDetail.couponPaid | date:'d. M. yyyy HH:mm:ss'}}
{{betDetail.stake | currency:"€":2}}
{{betDetail.rate | number : 2}}
{{betDetail.rateAdvantageFactor | number : 2}}
{{betDetail.rateAdvanced | number : 2}}
{{betDetail.prizePotential | currency:"€":2}}
{{betDetail.prizePaidAmount | currency:"€":2}}
{{betDetail.winPaid | currency:"€":2}}
{{betDetail.betTypeName}}
{{betDetail.couponTypeName}}
{{betDetail.cinchCount}}
{{betDetail.channelName}}
{{betDetail.alarmTitle}}
{{betDetail.alarmTooltip}}
{{'detail.groupShort'|translate}}
{{item.groupName}}
{{item.categoryName}}
{{item.lineNumber}}  {{item.eventName}}
{{item.tipNameShort}} {{item.rate | number : 2}} {{item.resultText}} {{item.resultText}}
{{item.combination}} {{item.rate | number : 2}} {{item.stake | currency:"€":2}} {{item.prize | currency:"€":2}}
OK: {{cashOutData.finalMessage}}
{{error}}
{{cashOutData.cashOutQuestion}}

{{winPayout.title}}

{{winPayout.errorText|translate}}
{{winPayout.winBet.gameName}}
{{winPayout.winBet.identifier}}
{{winPayout.winBet.evaluated | date:'d. M. yyyy HH:mm:ss'}}
{{winPayout.winBet.prize}}
{{winPayout.payoutSumDetail}}
{{winPayout.payoutSumNotice}}
{{winPayout.errorText|translate}}
{{bet.dateText}} {{bet.stake | number:moneyDecimalPlaces}} {{bet.prize | number:moneyDecimalPlaces}} {{bet.cashOutText}}
Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. využíva za účelom zlepšovania svojich služieb technické a funkčné cookies, cookies jazykového nastavenia, cookies špecifickej funkcionality a analytické cookies, pričom používaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas s ich využívaním. Bližšie informácie o jednotlivých cookies nájdete v nastavení Vášho prehliadača, kde si môžete nastavenie cookies kedykoľvek zmeniť. Viac informácií.