Prihlásiť Registrovať

Štatút bonusovej schémy – viac kôl

Definícia aktivity:

  • Tipujte každý deň vo vymedzenom odbobí na eTIPOS.sk.
  • 1. kolo: od 17. 09. do 30. 09., 2. kolo: od 15. 10. do 28. 10. 2019. 
  • Výška vkladu na tiket je minimálne 10 EUR.
  • Minimálny celkový kurz tiketu musí byť aspoň 1,50.
  • Výhernosť jednotlivých tiketov nie je podmienkou.
  • Platnosť bonusu je 30 kalendárnych dní odo dňa pripísania bonusu.


Chcem hrať
 

„Jesenná jazda o 10 000 €“

Preambula

Tento štatút bonusovej schémy „Jesenná jazda o 10 000 €“ (ďalej aj len ako “aktivita“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj ako “štatút“).

I.   Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom tejto aktivity je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj ako “organizátor“).

II.   Podmienky účasti

Tejto aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba:

   a)   ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony,

   b)   v čase trvania tejto aktivity má zriadené hráčske konto s plnou funkcionalitou na https://www.etipos.sk v súlade so zverejnenými „Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom (ďalej len „VOP“)“,

   c)   súhlasí s podmienkami tejto aktivity;

(ďalej aj ako „hráč“).

III.   Trvanie aktivity

Táto aktivita je časovo ohraničená a prebehne na etipos.sk v 2 samostatných kolách nasledovne:  1. kolo: od 17. 09. 2019 do 30. 09. 2019, 2. kolo: od 15. 10. 2019 do 28. 10. 2019. Organizátor si vyhradzuje právo túto aktivitu alebo jej jednotlivé kolá kedykoľvek a bez náhrady zmeniť, prerušiť alebo zrušiť.

IV.   Pravidlá aktivity

1.   Tejto aktivity sa môže zúčastniť každý, kto na www.etipos.sk splní podmienky účasti uvedené v čl. II tohto štatútu.

2.   Hráč internetovej herne a kasína na eTIPOS.sk, (https://tipkurz.etipos.sk/, ďalej len “herňa”), získava nárok na odmenu v podobe bonusu podľa čl. IV. bodu 4 tohto štatútu (ďalej aj ako „bonus“), v prípade, že splní všetky podmienky podľa bodu 3 tohto článku štatútu a všetky ostatné podmienky tejto aktivity.

3.   Hráčovi vzniká nárok na bonus na hranie hier v internetovej herni eTIPOS.sk, v sekcii Šport v hodnote podľa bodu 4 tohto článku štatútu v dobe trvania jednotlivého kola aktivity, ak splní nasledovné podmienky:

   a)   Hráč musí každý deň v dobe trvania aktivity podať aspoň 1 regulárny tiket s ľubovoľným zápasom alebo zápasmi z aktuálnej kurzovej ponuky,

   b)   Do aktivity sa zaratúvajú aj odvodené stávky (1. polčas, počet gólov, handicap, počet gemov a pod.),

   c)   Do aktivity sa zaratúvajú všetky sólo a kumulatívne stávky, ktoré môžu byť štandardné (predzápasové) a LIVE stávky,

   d)   Systémové stávky sa do aktivity nezaratúvajú,

   e)   Výhernosť stávok nie je podmienkou (stávky môžu byť výherné, nevýherné, nevyhodnotené),

   f)   Minimálna výška vkladu zaratúvajúca tiket do aktivity je 10 EUR,

   g)   Minimálna výška celkového kurzu zaratúvajúca tiket do aktivity musí byť 1,50 a väčšia. Tikety s nižším kurzom sa do aktivity nezarátajú

4.   Celková suma určená na výhry pre jednotlivé kolo aktivity je bonus v maximálnej hodnote 5.000.- EUR (ďalej len „BONUS“). V prípade, ak v jednom kole aktivity vznikne nárok na bonus viacerým hráčom (t.j. 2 a viac hráčov splní podmienky podľa bodu 3 tohto článku štatútu), celková suma určená na výhru BONUS sa delí rovnakým dielom medzi všetkých hráčov, ktorí splnili podmienky podľa bodu 3 tohto článku štatútu, pričom výška jednotlivých výhier (bonusov) sa výhercom zaokrúhľuje na celé eurocenty smerom nadol.

5.   Nárok na účasť v  aktivite zaniká v momente ukončenia aktivity podľa čl. III. tohto štatútu, pričom platí, že nárok na účasť v jednotlivom kole aktivity zaniká v momente ukončenia jednotlivého kola aktivity. 

6.   Bonus podľa bodu 4. tohto článku štatútu bude hráčovi vložený na hráčske konto do 5 pracovných dní od splnenia všetkých podmienok nároku na tento bonus podľa tohto štatútu. Bonus je uplatniteľný výlučne na hry v internetovej herni eTIPOS.sk, v sekcii Šport

7.   Bonus sa pri vkladoch na eTIPOS.sk stávky čerpá prednostne.

8.   Zostatok bonusu vo výške nevyčerpaného kreditu nie je možné previesť na bankový účet hráča.

9.   Jeden hráč smie mať len jedno komplexné hráčske konto so skutočnými peniazmi. V opačnom prípade mu môže byť priznaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobraté.

10.   Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

11.   Organizátor si vyhradzuje právo akékoľvek zneužitie tejto aktivity sankcionovať odňatím bonusu, vylúčením hráča z ďalších aktivít, alebo až zrušením hráčskeho konta.

12.   Bonus je platný iba organizátorom určené časové obdobie; ak v určenej dobe bonus nie je využitý v súlade s VOP a týmto štatútom, uplynie platnosť bonusu a bonus bude hráčovi odpísaný zo stavu hráčskeho konta.

13.   Bonus pripísaný hráčovi na jeho hráčske konto od 01.10.2019 od 00:00 hod je platný, t.j. je možné ho využiť v súlade s týmto štatútom a VOP v lehote určenejorganizátorom vo vyhlásení jednotlivého kola aktivity, pričom ak v určenej dobe bonus nie je využitý, bude organizátorom odpísaný zo stavu hráčskeho konta.

14.   Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby a môže byť použitý výlučne v súlade s VOP a týmto štatútom. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v tejto aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.

15.   Bonus je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí hráč, s výnimkou bonusu v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), ktorý je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Ak hodnota bonusu presiahne sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu bonusu oznámi organizátor hráčovi pri nadobudnutí bonusu.

V.   Porušenie podmienok aktivity

Ak hráč nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto štatúte alebo vo VOP, stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na bonus. Organizátor má právo hráčovi bonus nepripísať v prípade, ak takýto hráč nesplnil alebo porušil akékoľvek ustanovenie tohto štatútu alebo porušil akékoľvek ustanovenie VOP. V prípade, ak bol bonus podľa tohto bodu už hráčovi neoprávnene pripísaný, má organizátor právo pripísaný bonus hráčovi odobrať.

VI.   Osobné údaje

Podľa tohto štatútu dochádza k spracúvaniu osobných údajov osoby, ktorá splnila podmienky účasti a pravidlá stanovené v tomto štatúte. Prevádzkovateľom v prípade takéhoto spracúvania osobných údajov je organizátor. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke organizátora www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia. Rovnako je možné informácie k spracúvaniu osobných údajov vyžiadať u organizátora a požiadať o ich doručenie na e-mailovú adresu uvedenú v rámci zriadeného hráčskeho konta.

VII.   Zverejnenie štatútu

Tento štatút bude zverejnený na www.etipos.sk a zároveň dostupný u organizátora tejto aktivity.

VIII.   Osobitné a záverečné ustanovenia

1.   Účasť v aktivite je dobrovoľná. Účasťou v aktivite vyjadruje hráč zároveň svoj súhlas s pravidlami tejto aktivity podľa tohto štatútu a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

2.   Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto aktivity (vrátane jej jednotlivých kôl) podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá (vrátane jednotlivých kôl aktivity a pravidiel uvedených v oznámení). Organizátor má právo rozhodnúť o zrušení aktivity alebo kola aktivity.

3.   Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania bonusov v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo hráča vylúčiť z aktivity a právo hráčovi bonus neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

Zverejnené 10. 09. 2019