X Zavrieť

Majstrovská 13ka


Ako hrať?

  • Tipujte športové stávky a týždenne môžte získať až 200 €.
  • Stavte si za minimálne 10 € na kurz rovný alebo vyšší ako 2,00 a ste v hre.
  • Každý správny tip je zaradený do súťaže (výhernosť celého tiketu nie je podmienkou).
  • Aktivita trvá od 15. 07. do 28. 07. 2019 23:59

Chcem tipovať šport

 

Štatút bonusovej schémy

„Majstrovská 13ka“

Preambula

Tento štatút bonusovej schémy „Majstrovská 13ka“ (ďalej aj len ako “aktivita“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj ako “štatút“).

I.   Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom tejto aktivity je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj ako “organizátor“).

II.   Podmienky účasti

Tejto aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba:

   a)   ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony,

   b)   v čase trvania tejto aktivity má zriadené hráčske konto s plnou funkcionalitou na https://www.etipos.sk v súlade so zverejnenými „Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom“,

   c)   súhlasí s podmienkami tejto aktivity;

(ďalej aj ako „hráč“).

III.   Trvanie aktivity

Táto aktivita je časovo ohraničená a prebehne od zverejnenia na stránkach organizátora do 31. 12. 2019. Organizátor si vyhradzuje právo túto aktivitu kedykoľvek a bez náhrady zrušiť.

IV.   Pravidlá aktivity

1.   Tejto aktivity sa môže zúčastniť každý, kto na www.etipos.sk splní podmienky účasti uvedené v čl. II tohto štatútu. Hráč svojou účasťou v aktivite prejavuje svoj súhlas s jej podmienkami a pravidlami stanovenými v tomto štatúte.

2.   Hráč internetovej herne eTIPOS.sk, sekcie Šport (https://tipkurz.etipos.sk/, ďalej len “herne”) s uhádnutou stávkovou udalosťou podľa podmienok uvedených v čl. IV. bod 3 získava 1 bod do týždenného rebríčka hráčov.

3.   Bod do rebríčka hráčov získava hráč za uhádnutú stávkovú udalosť, ktorá splnila nasledovné podmienky:

   a)   je to sólo, stupňovaná, systémová alebo live stávka,

   b)   minimálny vklad na tikete je 10 €,

   c)   započítavajú sa iba stávkové udalosti na tikete, ktoré majú kurz rovný a vyšší ako 2,00,

   d)   zápas musí byť v súťažnom týždni korektne vyhodnotený a stávková udalosť víťazná.

4.   Kolo aktivity trvá jeden kalendárny týždeň (od pondelka 00:00 do nedele 23:59).

5.   Za neuhádnutú stávkovú udalosť (udalosť stornovaná, zrušená, nevyhodnotená, zamietnutá) hráč nezíska žiaden bod.

6.   Výherná štruktúra týždenného rebríčka:

Výherná štruktúra týždenného rebríčka
(1. miesto = najvyšší počet bodov, nižšie umiestnenia nižší počet bodov)

Umiestnenie

Výhra  v podobe prideleného bonusu (€)

 

1.

200

2.

140

3.

110

4.

100

5.

90

6.

80

7.

70

8.

60

9.

50

10.

40

11.

30

12.

20

13.

10

7.   V prípade, že hráči majú rovnaký počet bodov, bude rozhodujúca celková výška vkladov za príslušné herné kolo (od pondelka 00:00 do nedele 23:59). V prípade rovnosti oboch kritérií rozhodne o poradí hráčov žrebovanie, ktoré vykoná organizátor. Podľa počtu získaných bodov do rebríčka za príslušné herné kolo a v prípade rovnosti získaných bodov aj podľa výšky vkladov za príslušné herné kolo a v prípade rovnosti oboch kritérií aj na základe vykonaného žrebovania zostaví organizátor týždenný rebríček hráčov v poradí podľa bodu 6 tohto článku štatútu, ktorým vznikne nárok na výhru v podobe bonusu v prípade splnenia všetkých podmienok na túto výhru podľa tohto štatútu.

8.   Nárok na účasť v aktivite zaniká v momente ukončenia aktivity podľa čl. III. tohto štatútu.

9.   Výhra v podobe prideleného bonusu podľa bodu 6. tohto článku (ďalej aj ako „bonus“, ak výslovne nie je uvedené inak) bude hráčovi vložená na hráčske konto do 5 pracovných dní od splnenia všetkých podmienok nároku na túto výhru podľa tohto štatútu. Bonus je uplatniteľný výlučne na hry v internetovej herni eTIPOS.sk, v sekcii Šport.

10.   Z použitia bonusu do hry v internetovej herni eTIPOS.sk sú vylúčené Virtuálne športy.

11.   Bonus sa pri vkladoch na eTIPOS.sk stávky čerpá prednostne.

12.   Zostatok bonusu vo výške nevyčerpaného kreditu nie je možné previesť na bankový účet hráča.

13.   Jeden hráč smie mať len jedno komplexné hráčske konto so skutočnými peniazmi. V opačnom prípade mu môže byť priznaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobraté.

14.   Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

15.   Organizátor si vyhradzuje právo akékoľvek zneužitie tejto aktivity sankcionovať odňatím bonusu, vylúčením hráča z ďalších aktivít, alebo až zrušením hráčskeho konta.

16.   Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby. Na bonus nevzniká právny nárok, bonus nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v tejto aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.

V.   Porušenie podmienok aktivity

Ak hráč nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na bonus. Organizátor má právo hráčovi, ktorý splnil podmienky pre získanie bonusu podľa tohto štatútu, bonus nepripísať v prípade, ak takýto hráč nesplnil alebo porušil akékoľvek ustanovenie tohto štatútu.

VI.   Osobné údaje

Podľa tohto štatútu dochádza k spracúvaniu osobných údajov osoby, ktorá splnila podmienky účasti a pravidlá stanovené v tomto štatúte. Prevádzkovateľom v prípade takéhoto spracúvania osobných údajov je organizátor. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke organizátora www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia. Rovnako je možné informácie k spracúvaniu osobných údajov vyžiadať u organizátora a požiadať o ich doručenie na e-mailovú adresu uvedenú v rámci zriadeného hráčskeho konta.

VII.   Zverejnenie štatútu

Tento štatút bude zverejnený na www.etipos.sk a zároveň dostupný u organizátora tejto aktivity.

VIII.   Osobitné a záverečné ustanovenia

1.   Účasť v aktivite je dobrovoľná. Účasťou v aktivite vyjadruje hráč zároveň svoj súhlas s pravidlami tejto aktivity podľa tohto štatútu a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

2.   Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto aktivity podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá.

3.   Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania bonusov v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo hráča vylúčiť z aktivity a právo hráčovi bonus neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

 

Chcem tipovať šport

Zverejnené 08.04.2019