Prihlásiť Registrovať

ŠTATÚT BONUSOVEJ SCHÉMY – VIAC KÔL

 

Definícia aktivity Jesenná liga:

  • Tipuj športové stávky v herni eTIPOS.sk a zaraď sa medzi 15 výhercov, ktorí si rozdelia v každom kole 1 000 €.
  • Stav si za minimálne 3 € na ľubovoľný zápas z našej ponuky s kurzom rovným alebo vyšším ako 1,30 a si v hre!
  • Za každý správny tip získavaš 1 bod do súťaže (live rebríček sleduj tu - https://tipkurz.etipos.sk/).
  • Výhernosť celého tiketu nie je podmiekou.
  • Jesenná liga prebieha počas 3 týždňov: 1. kolo od 21. 9. 2020 v čase od 00:01 do 27. 9. 2020 do 23:59.
                                                                          2. kolo od 28. 9. 2020 v čase od 00:01 do 4. 10. 2020 do 23:59.

                                                                               3. kolo od 5. 10. 2020 v čase od 00:01 do 11. 10. 2020 do 23:59.

                                                             

Chcem tipovať
 


„MAJSTROVSKÁ 15KA“

Preambula

Tento štatút bonusovej schémy „Majstrovská 15ka“ (ďalej aj ako “aktivita“) je záväzným dokumentom, ktorý v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom (ďalej aj ako “Všeobecné obchodné podmienky“) upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj ako “štatút“).


I. Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom tejto aktivity je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj ako “organizátor“).

II. Podmienky účasti

Tejto aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá:

a) dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony,

b) nie je zapísaná v registri vylúčených osôb,

c) v čase trvania tejto aktivity má zriadené hráčske konto s plnou funkcionalitou na www.tipos.sk v sekcii etipos v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a,

d) súhlasí s podmienkami tejto aktivity;

(ďalej aj ako “hráč“).

III. Trvanie aktivity

Táto aktivita je časovo ohraničená a prebehne na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk vo viacerých samostatných kolách, od zverejnenia na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk do 31. 12. 2020. Aktivita bude pozostávať z viacerých samostatných kôl, pričom každé kolo aktivity bude časovo limitované. Organizátor si vyhradzuje právo túto aktivitu alebo jej jednotlivé kolá kedykoľvek a bez náhrady prerušiť alebo zrušiť.

IV. Pravidlá aktivity

1. Tejto aktivity sa môže zúčastniť každý, kto na www.etipos.sk splní podmienky účasti uvedené v čl. II tohto štatútu. Hráč svojou účasťou v aktivite prejavuje svoj súhlas s jej podmienkami a pravidlami stanovenými v tomto štatúte.

2. Hráč internetovej herne eTIPOS.sk, sekcie Šport (https://tipkurz.etipos.sk/, ďalej len “herne”) s uhádnutou stávkovou udalosťou podľa podmienok uvedených v čl. IV. bod 3 získava 1 bod do týždenného rebríčka hráčov.

3. Bod do rebríčka hráčov získava hráč za uhádnutú stávkovú udalosť, ktorá splnila nasledovné podmienky:

a) je to sólo alebo stupňovaná stávka

b) aktivita platí pre predzápasové aj LIVE stávky,

c) minimálny vklad započítavajúci tiket do aktivity je definovaný vo vyhlásení jednotlivého kola (napr. 10 €),

d) započítavajú sa iba stávkové udalosti na tikete s kurzom definovaným vo vyhlásení jednotlivého kola (napr. kurz musí byť rovný a vyšší ako 2,00),

e) systémové stávky sa do aktivity nepočítajú,

f) zápas musí byť v súťažnom týždni korektne vyhodnotený a stávková udalosť víťazná.

4. Kolo aktivity trvá jeden kalendárny týždeň (od pondelka 00:00 do nedele 23:59).

5. Za neuhádnutú stávkovú udalosť (udalosť stornovaná, zrušená, nevyhodnotená, zamietnutá) hráč nezíska žiaden bod.

6. Výherná štruktúra týždenného rebríčka:
 

Výherná štruktúra týždenného rebríčka
(1. miesto = najvyšší počet bodov, nižšie umiestnenia nižší počet bodov)

Umiestnenie

Výhra  v podobe prideleného bonusu (€)

1.

200

2.

120

3.

110

4.

100

5.

90

6.

80

7.

70

8.

60

9.

50

10.

40

11.

30

12.

20

13.

10

14.

10

15.

10


7.V prípade, že hráči majú rovnaký počet bodov, bude rozhodujúca celková výška vkladov za príslušné herné kolo (od pondelka 00:00 do nedele 23:59). V prípade rovnosti oboch kritérií rozhodne o poradí hráčov žrebovanie, ktoré vykoná organizátor. Podľa počtu získaných bodov do rebríčka za príslušné herné kolo a v prípade rovnosti získaných bodov aj podľa výšky vkladov za príslušné herné kolo a v prípade rovnosti oboch kritérií aj na základe vykonaného žrebovania zostaví organizátor týždenný rebríček hráčov v poradí podľa bodu 6 tohto článku štatútu, ktorým vznikne nárok na výhru v podobe bonusu v prípade splnenia všetkých podmienok na túto výhru podľa tohto štatútu.

8. Nárok na účasť v aktivite zaniká v momente ukončenia aktivity podľa čl. III. tohto štatútu, pričom platí, že nárok na účasť v jednotlivom kole aktivity zaniká v momente ukončenia jednotlivého kola aktivity.

9. Bonus podľa bodu 6 tohto článku štatútu bude hráčovi pripísaný na hráčske konto (navýšením stavu hráčskeho konta) do 5 pracovných dní od splnenia všetkých podmienok na vznik nároku na tento bonus podľa tohto štatútu. Bonus podľa tohto štatútu je možné použiť výlučne na určené hazardné hry v internetovej herni (t.j. v určených internetových hrách), a to tých, ktoré sú uvedené v sekcii Šport, a to za podmienok určených Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom.

10. Pripísaný bonus sa pri vkladoch do určených hazardných hier (internetových hier), v ktorých je možné ho využiť čerpá prednostne zo stavu hráčskeho konta (pred inými prostriedkami na hráčskom konte).

11. Bonus je platný, t.j. je možné ho využiť v súlade s týmto štatútom najneskôr do 30 dní odo dňa pripísania na hráčske konto, pričom ak v určenej dobe bonus nie je využitý, bude organizátorom odpísaný zo stavu hráčskeho konta. Organizátor môže rozhodnúť, že v špecifických prípadoch (napr. z osobitných technických dôvodov) je možné bonus využiť v dlhšej dobe odo dňa jeho pripísania na hráčske konto.

12. Zostatok bonusu (vo výške nevyčerpaného kreditu na hráčskom konte) nie je možné nijako prevádzať, a to ani na bankový účet hráča, použitie a prevody bonusov sa spravujú Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom.

13. Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

14. Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby a môže byť použitý výlučne v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.

15. Bonus je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí hráč, s výnimkou bonusu v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), ktorý je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Ak hodnota bonusu presiahne sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu bonusu oznámi organizátor hráčovi pri nadobudnutí bonusu.

V. Porušenie podmienok aktivity

1. Bonus môže získať iba hráč, ktorý dodržiava Všeobecné obchodné podmienky a splnil všetky podmienky podľa tohto štatútu na získanie bonusu. V prípade, že hráč poruší Všeobecné obchodné podmienky a/alebo poruší akékoľvek ustanovenie tohto štatútu a/alebo nesplní podmienky štatútu na vznik bonusu do času pripísania bonusu na hráčske konto stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na bonus. Organizátor hráčovi v takomto prípade na jeho hráčske konto bonus nepripíše a môže hráča vylúčiť z ďalších marketingových aktivít organizátora.

2. V prípade, že hráč porušil Všeobecné obchodné podmienky a/alebo porušil akékoľvek ustanovenie tohto štatútu po pripísaní bonusu na hráčske konto stráca nárok na ďalšiu účasť v aktivite a organizátor môže hráčovi pripísaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobrať. Organizátor zároveň môže hráča vylúčiť z ďalších marketingových aktivít organizátora.

3. Organizátor si vyhradzuje právo pri akomkoľvek zneužití tejto aktivity hráčom, odňať bonus alebo vylúčiť hráča z ďalších marketingových aktivít organizátora.

4. Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania bonusov v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo zablokovať hráčske konto hráča až do prešetrenia prípadu a po potvrdení porušenia štatútu hráčom právo hráča vylúčiť z aktivity a právo postupovať podľa predchádzajúcich bodov čl. VI. tohto štatútu, a to aj so spätnou účinnosťou.

VI. Osobné údaje

Podľa tohto štatútu dochádza k spracúvaniu osobných údajov osoby, ktorá sa zúčastnila aktivity. Prevádzkovateľom v prípade takéhoto spracúvania osobných údajov je organizátor. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke organizátora www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia. Rovnako je možné informácie k spracúvaniu osobných údajov vyžiadať u organizátora a požiadať o ich doručenie na e-mailovú adresu uvedenú v rámci zriadeného hráčskeho konta.

VII. Zverejnenie štatútu

Tento štatút bude zverejnený na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk a zároveň dostupný u organizátora tejto aktivity.

VIII. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Účasť v aktivite je dobrovoľná. Účasťou v aktivite vyjadruje hráč zároveň svoj súhlas s pravidlami tejto aktivity podľa tohto štatútu a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

2. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto aktivity (vrátane jej jednotlivých kôl) podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá (vrátane jednotlivých kôl aktivity a pravidiel uvedených v oznámení).

 

Zverejnené 9. 6. 2020