X Zavrieť

Štatút bonusovej schémy

Ako hrať?

  • Tipuj zápasy MS v hokeji a zapoj sa do boja o jackpot 10 000 EUR.
  • Vsaď si na zápasy hrané v jeden hrací deň.
  • Splň podmienky a podiel z jackpotu môžeš získať každý deň!


Chcem hrať
 

„Majstrovský jackpot“

Preambula

Tento štatút bonusovej schémy „Majstrovský jackpot“ (ďalej aj len ako “aktivita“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj ako “štatút“).

I.   Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom tejto aktivity je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj ako “organizátor“).

II.   Podmienky účasti

Tejto aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba:

   a)   ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony,

   b)   v čase trvania tejto aktivity má zriadené hráčske konto s plnou funkcionalitou na https://www.etipos.sk v súlade so zverejnenými „Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom“,

   c)   súhlasí s podmienkami tejto aktivity;

(ďalej aj ako „hráč“).

III.   Trvanie aktivity

Táto aktivita je časovo ohraničená a prebehne od zverejnenia na www.etipos.sk do 23. 5. 2019. Organizátor si vyhradzuje právo túto aktivitu kedykoľvek a bez náhrady prerušiť alebo zrušiť.

IV.   Pravidlá aktivity

1.   Tejto aktivity sa môže zúčastniť každý, kto na www.etipos.sk splní podmienky účasti uvedené v čl. II tohto štatútu. Hráč svojou účasťou v aktivite prejavuje svoj súhlas s jej podmienkami a pravidlami stanovenými v tomto štatúte.

2.   Hráč internetovej herne eTIPOS.sk, sekcie Šport (https://tipkurz.etipos.sk/, ďalej len “herne”), získava nárok na odmenu v podobe bonusu podľa čl. IV. bod 3 tohto štatútu (ďalej aj ako „bonus“), v prípade, že splní všetky podmienky podľa bodu 3 tohto článku štatútu a všetky ostatné podmienky tejto aktivity.

3.   Aktivita je rozdelená na 2 časti.

     1.Časť aktivity:

Bonus je stanovený vo výške 1 000 EUR k 1. hraciemu dňu, t.j. k 10. 5. 2019. Každý ďalší hrací deň bude bonus navýšený o 500 EUR. Ak bonus padne, ďalší hrací deň je      garantovaná výška bonusu 500 EUR. V prípade viacerých výhercov sa bonus delí v rovnakom pomere medzi všetkých výhercov. Nevyčerpaná výška bonusu sa presúva do druhej časti aktivity.

Hráčovi vzniká nárok na bonus v dobe trvania aktivity, podľa nasledovných podmienok:

   a)   Stávka na ľubovoľné hokejové udalosti zápasov skupinovej fázy MS v hokeji 2019 (10. 5. – 21. 5. 2019).

   b)   Všetky stávkové udalosti umiestnené na tikete sa musia uskutočniť v jednom hracom dni.

   c)   Tiket musí byť vyhodnotený ako výherný,

   d)   Minimálny vklad na tiket je 5 EUR,

   e)   Celkový kurz tiketu musí byť min. 20,

   f)   Stávka môže byť štandardná a LIVE, druhu SÓLO a AKO, pre systémové stávky aktivita neplatí

   g)   Aktivita je viazaná na ID hráča, to znamená, že nárok na bonus je možný iba z jedného tiketu počas jedného hracieho dňa (opakované tikety sa nezarátavajú).

    2. Časť aktivity:

Bonus je stanovený vo výške 3 500 EUR (bonus môže byť navýšený o nevyčerpaný bonus z 1. časti aktivity). V prípade viacerých výhercov sa bonus delí v rovnakom pomere medzi všetkých výhercov. Hráčovi vzniká nárok na bonus  v dobe trvania aktivity, podľa nasledovných podmienok:

   a)   Stávka na víťazstvo, resp. remízu(1,X,2) v riadnom hracom čase (60 min) na všetky 4 štvrťfinálové zápasy MS v hokeji 2019 musí byť vyhodnotená ako výherná,

   b)   Minimálny vklad je 10 EUR.

4.   Nárok na účasť v aktivite zaniká v momente ukončenia aktivity podľa čl. III. tohto štatútu.

5.   Bonus podľa bodu 3. tohto článku štatútu bude hráčovi vložený na hráčske konto do 5 pracovných dní od splnenia všetkých podmienok nároku na tento bonus podľa tohto štatútu. Bonus je uplatniteľný výlučne na hry v internetovej herni eTIPOS.sk, v sekcii Šport.

6.   Bonus sa pri vkladoch na eTIPOS.sk stávky čerpá prednostne.

7.   Zostatok bonusu vo výške nevyčerpaného kreditu nie je možné previesť na bankový účet hráča.

8.   Jeden hráč smie mať len jedno komplexné hráčske konto so skutočnými peniazmi. V opačnom prípade mu môže byť priznaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobraté.

9.   Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

10.   Organizátor si vyhradzuje právo akékoľvek zneužitie tejto aktivity sankcionovať odňatím bonusu, vylúčením hráča z ďalších aktivít, alebo až zrušením hráčskeho konta.

11.   Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby. Na bonus nevzniká právny nárok, bonus nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v tejto aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb

12.   Bonus je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí hráč, s výnimkou bonusu v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), ktorý je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Ak hodnota bonusu presiahne sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu bonusu oznámi organizátor hráčovi pri nadobudnutí bonusu.

V.   Porušenie podmienok aktivity

Ak hráč nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na bonus. Organizátor má právo hráčovi, ktorý splnil podmienky pre získanie bonusu podľa tohto štatútu, bonus nepripísať v prípade, ak takýto hráč nesplnil alebo porušil akékoľvek ustanovenie tohto štatútu.


VI.   Osobné údaje

Podľa tohto štatútu dochádza k spracúvaniu osobných údajov osoby, ktorá splnila podmienky účasti a pravidlá stanovené v tomto štatúte. Prevádzkovateľom v prípade takéhoto spracúvania osobných údajov je organizátor. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke organizátora www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia. Rovnako je možné informácie k spracúvaniu osobných údajov vyžiadať u organizátora a požiadať o ich doručenie na e-mailovú adresu uvedenú v rámci zriadeného hráčskeho konta.

VII.   Zverejnenie štatútu

Tento štatút bude zverejnený na www.etipos.sk a zároveň dostupný u organizátora tejto aktivity.

VIII.   Osobitné a záverečné ustanovenia

1.   Účasť v aktivite je dobrovoľná. Účasťou v aktivite vyjadruje hráč zároveň svoj súhlas s pravidlami tejto aktivity podľa tohto štatútu a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

2.   Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto aktivity podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá. Organizátor má právo hráčovi, ktorý splnil podmienky pre získanie bonusu podľa tohto štatútu, bonus neposkytnúť v tom prípade, ak organizátor rozhodol o zrušení aktivity.

3.   Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania bonusov v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo hráča vylúčiť z aktivity a právo hráčovi bonus neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

 

Zverejnené 07. 05. 2019