X Zavrieť

Štatút bonusovej schémy – viac kôl

Ako hrať?

  • Tipuj promovanú udalosť cez mobilnú aplikáciu eTIPOS Tipkurz.
  • Udalosť bude promovaná prostredníctvom notifikácie v aplikácii.


Chcem aplikáciu

 

„Bonus pre mobilnú aplikáciu etipos tipkurz“

Preambula

Tento štatút bonusovej schémy „Bonus pre mobilnú aplikáciu eTIPOS Tipkurz“ (ďalej aj ako “aktivita“) je záväzným dokumentom, ktorý v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom (ďalej aj ako “Všeobecné obchodné podmienky“) upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj ako “štatút“).

I.   Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom tejto aktivity je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj ako “organizátor“).

II.   Podmienky účasti

Tejto aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá:

   a)   dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony,

   b)   nie je zapísaná v registri vylúčených osôb,

   c)   v čase trvania tejto aktivity má zriadené hráčske konto s plnou funkcionalitou na www.tipos.sk v sekcii etipos v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami,

   d)   má nainštalovanú a používa mobilnú aplikáciu eTIPOS Tipkurz na báze Android alebo iOS na mobilnom zariadení v súlade s podmienkami na jej používanie;

súhlasí s podmienkami tejto aktivity;

(ďalej aj ako “hráč“).

III.   Trvanie aktivity

Táto aktivita je časovo ohraničená a prebehne v samostatných kolách, od zverejnenia na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na  www.eTIPOS.sk do 31. 12. 2019. Aktivita bude pozostávať zo samostatných kôl, pričom každé kolo aktivity bude časovo limitované. Organizátor si vyhradzuje právo túto aktivitu alebo jej jednotlivé kolá kedykoľvek a bez náhrady zmeniť, prerušiť alebo zrušiť. Jednotlivé kolá budú vyhlásené prostredníctvom push správ v mobilnej aplikácii eTIPOS tipkurz.

IV.   Pravidlá aktivity

1.   Tejto aktivity sa môže zúčastniť každý, kto splní podmienky účasti uvedené v čl. II tohto štatútu.

2.   Hráč hrajúci určené internetové hry prostredníctvom mobilnej aplikácie eTIPOS tipkurz na báze Android alebo iOS (ďalej len „aplikácie”), získava nárok na odmenu v podobe bonusu podľa čl. IV. bodu 3 a 4 tohto štatútu (ďalej aj ako „bonus“), v prípade, že splní všetky podmienky podľa bodu 3 a 4 tohto článku štatútu a všetky ostatné podmienky tejto aktivity.

3.   Hráčovi podľa bodu 4 článku IV. štatútu vzniká nárok na bonus definovaný vo vyhlásení jednotlivého kola v  push správe aplikácie (napr. bonus 5 EUR, bonus v podobe eŽrebu v hodnote X EUR (napr. 5 EUR), bonus v podobe X polí (tipov) v lotérii (napr. 2 polia v hre LOTO), bonus v podobe X voľných spinov (napr. 10 voľných spinov) a pod.) v dobe trvania aktivity jednotlivého kola, t.j. od zverejnenia push správy do začiatku tipovanej udalosti, podľa nasledovných podmienok:

   a)   Hráč musí natipovať konkrétnu športovú udalosť na základe pokynov push správy v aplikácii (napr. Ako dopadne milánske derby (1 alebo x alebo 2)?, Padne v zápase AC Milan – Inter viac ako 2,5 góla? Ako skončí 1. polčas zápasu AC Milan – Inter a podobné, v push správe definované stávky. Zvíťazí P. Vlhová v obrovskom slalome v Maribore? Zvíťazí vo finále US OPEN Federer alebo Djokovič? alebo pod.).

   b)   Športová udalosť musí byť natipovaná prostredníctvom aplikácie a to od doby odoslania push správy až do začiatku športovej udalosti.

   c)   Minimálny vklad zarátavajúci tiket do aktivity je definovaný vo vyhlásení jednotlivého kola v push správe aplikácie (napr. 5 EUR),

   d)   Hráč má nárok na maximálne 1 výhru na jednu udalosť (push správu),

   e)  Hráč správne uhádol tipovanú udalosť, na základe pokynov uvedených v push správe.

4.   Bonus bude pridelený hráčom na hráčske konto, ktorí splnili podmienky aktivity podľa tohto štatútu a boli určení ako výhercovia podľa podmienok jednotlivého kola aktivity. Môže sa jednať o 3 spôsoby určenia výhercov:

   a)   Bonus bude pridelený prvým X hráčom, ktorí splnili podmienky aktivity (napr. 5),

   b)   Bonus bude pridelený každému X-tému hráčovi, ktorý splnil podmienky aktivity (napr. každému 10. hráčovi v poradí, čo znamená desiaty, dvadsiaty, tridsiaty atď),

  c)   Bonus bude pridelený na základe žrebovania X hráčom z celkového počtu hráčov (napr. žrebovaním 5 hráčov) ktorí splnili podmienky aktivity.

Spôsob určenia výhercov určí organizátor.

5.   Nárok na účasť v  aktivite zaniká v momente ukončenia aktivity podľa čl. III. tohto štatútu, pričom platí, že nárok na účasť v jednotlivom kole aktivity zaniká v momente ukončenia jednotlivého kola aktivity.

6.   Bonus podľa bodu 3 a 4 tohto článku bude hráčovi pripísaný na hráčske konto (navýšením stavu hráčskeho konta) do 5 pracovných dní od splnenia všetkých podmienok na vznik nároku na tento bonus podľa tohto štatútu. Bonus podľa tohto štatútu je možné použiť výlučne na určené hazardné hry v internetovej herni organizátora (t.j. v určených internetových hrách), a to tých, ktoré sú uvedené v sekcii Šport, a to za podmienok určených Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom.

7.   Pripísaný bonus sa pri vkladoch do určených hazardných hier (internetových hier), v ktorých je možné ho využiť čerpá prednostne zo stavu hráčskeho konta (pred inými prostriedkami na hráčskom konte).

8.   Bonus je platný iba organizátorom určené časové obdobie; ak v určenej dobe bonus nie je využitý v súlade s Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom, uplynie platnosť bonusu a bonus bude hráčovi odpísaný zo stavu hráčskeho konta.

9.   Bonus pripísaný hráčovi na jeho hráčske konto od 01.09.2019 od 00:00 hod je platný, t.j. je možné ho využiť v súlade s týmto štatútom a Všeobecnými obchodnými podmienkami najneskôr do 30.09.2019 do 23.59 hod, pričom ak v určenej dobe bonus nie je využitý, bude organizátorom odpísaný zo stavu hráčskeho konta.

10.   Bonus pripísaný hráčovi na jeho hráčske konto od 01.10.2019 od 00:00 hod je platný, t.j. je možné ho využiť v súlade s týmto štatútom a Všeobecnými obchodnými podmienkami v lehote určenej organizátorom vo vyhlásení jednotlivého kola aktivity, pričom ak v určenej dobe bonus nie je využitý, bude organizátorom odpísaný zo stavu hráčskeho konta.

11.   Zostatok bonusu (vo výške nevyčerpaného kreditu na hráčskom konte) nie je možné na bankový účet hráča, .

12.   Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

13.   Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby . Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu, . Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.

14.   Bonus je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí hráč, s výnimkou bonusu v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), ktorý je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Ak hodnota bonusu presiahne sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu bonusu oznámi organizátor hráčovi pri nadobudnutí bonusu.

V.   Porušenie podmienok aktivity

1.   Bonus môže získať iba hráč, ktorý dodržiava Všeobecné obchodné podmienky a splnil všetky podmienky podľa tohto štatútu na získanie bonusu. V prípade, že hráč poruší Všeobecné obchodné podmienky a/alebo poruší akékoľvek ustanovenie tohto štatútu a/alebo nesplní podmienky štatútu na vznik bonusu do času pripísania bonusu na hráčske konto stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na bonus. Organizátor hráčovi v takomto prípade na jeho hráčske konto bonus nepripíše a môže hráča vylúčiť z ďalších marketingových aktivít organizátora.

2.   V prípade, že hráč porušil Všeobecné obchodné podmienky a/alebo porušil akékoľvek ustanovenie tohto štatútu po pripísaní bonusu na hráčske konto stráca nárok na ďalšiu účasť v aktivite a organizátor môže hráčovi pripísaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobrať. Organizátor zároveň môže hráča vylúčiť z ďalších marketingových aktivít organizátora.

3.   Organizátor si vyhradzuje právo pri akomkoľvek zneužití tejto aktivity hráčom, odňať bonus alebo vylúčiť hráča z ďalších marketingových aktivít organizátora.

4.   Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania bonusov v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo zablokovať hráčske konto hráča až do prešetrenia prípadu a po potvrdení porušenia štatútu hráčom právo hráča vylúčiť z aktivity a právo postupovať podľa predchádzajúcich bodov čl. V. tohto štatútu, a to aj so spätnou účinnosťou.

VI.   Osobné údaje

Podľa tohto štatútu dochádza k spracúvaniu osobných údajov osoby, ktorá sa zúčastnila aktivity. Prevádzkovateľom v prípade takéhoto spracúvania osobných údajov je organizátor. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke organizátora www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia. Rovnako je možné informácie k spracúvaniu osobných údajov vyžiadať u organizátora a požiadať o ich doručenie na e-mailovú adresu uvedenú v rámci zriadeného hráčskeho konta.

VII.   Zverejnenie štatútu

Tento štatút bude zverejnený na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk a zároveň dostupný u organizátora tejto aktivity.

VIII.   Osobitné a záverečné ustanovenia

1.   Účasť v aktivite je dobrovoľná. Účasťou v aktivite vyjadruje hráč zároveň svoj súhlas s pravidlami tejto aktivity podľa tohto štatútu a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

2.   Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto aktivity (vrátane jej jednotlivých kôl) podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá (vrátane jednotlivých kôl aktivity a pravidiel uvedených v oznámení).

Zverejnené 26. 9. 2019