Prihlásiť Registrovať

ŠTATÚT BONUSOVEJ SCHÉMY – JEDNO KOLO
 

Definícia aktivity:

  • Vytvor si komplexnú registráciu v herni eTIPOS.sk.
  • Splň nasledujúce kroky podľa obrázka:
  • Na splnenie podmienok získania bonusu musí hráč tipovať športové stávky z ponuky herne eTIPOS.sk.
  • Na rozpoznanie 1. vkladu musí hráč využiť konkrétny promo kód.

 

Chcem bonus

 

„UVÍTACIA PONUKA PRE ŠPORT“
 

Preambula
 

Tento štatút bonusovej schémy „UVÍTACIA PONUKA PRE ŠPORT“ (ďalej aj ako “aktivita“) je záväzným dokumentom, ktorý v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom (ďalej aj ako “Všeobecné obchodné podmienky“) upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj ako “štatút“).
 

I. Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom tejto aktivity je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj ako “organizátor“).
 

II. Podmienky účasti

Tejto aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá:

a) dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony,

b) nie je zapísaná v registri vylúčených osôb,

c) v čase trvania tejto aktivity má zriadený hráčsky účet s plnou funkcionalitou na www.tipos.sk v sekcii etipos v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj ako „hráčske konto“) a

d) súhlasí s podmienkami tejto aktivity;

(ďalej aj ako “hráč“).

 

III. Trvanie aktivity

Táto aktivita je časovo ohraničená a prebehne od zverejnenia na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk, do 31. 12. 2022. Organizátor si vyhradzuje právo túto aktivitu kedykoľvek a bez náhrady zmeniť, prerušiť alebo zrušiť.

 

IV. Pravidlá aktivity

1. Tejto aktivity sa môže zúčastniť každý, kto na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk splní podmienky účasti uvedené v čl. II tohto štatútu.

2. Hráč svojou účasťou v aktivite prejavuje svoj súhlas s jej podmienkami a pravidlami stanovenými v tomto štatúte.

3. Hráč internetovej herne na www.tipos.sk v sekcii etipos, podsekcie Šport (https://tipkurz.etipos.sk/, ďalej len “herňa”), získava nárok na odmeny v podobe jednorazového bonusu ako vkladu na stávky v herni definovanú podľa čl. IV. bod 4 tohto štatútu (ďalej aj ako „bonus“), v prípade, že splní všetky podmienky podľa bodu 4 a 5 tohto článku štatútu a všetky ostatné podmienky tejto aktivity.

4. Hráčovi vzniká nárok na bonusy, ak splní podmienky tejto aktivity definované v bode 4. a 5. článku IV. tohto štatútu v lehotách určených v tomto bode (časový limit) v dobe trvania tejto aktivity (čl. III. tohto štatútu)*, podľa nasledovných podmienok pre jednotlivé míľniky (časti) jedného kola:

   a. Hráč si musí zriadiť hráčske konto s plnou funkcionalitou na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.etipos.sk (aktivovanie hráčskeho konta po úspešnom overení dokladov). V lehote do 7 dní od zriadenia hráčskeho účtu s plnou funkcionalitou* musí vykonať prvý vklad reálnych peňazí na hráčske konto, a to súčasne so zadaním zverejneného promokódu (ďalej aj ako „1. vklad“), pričom minimálna hodnota historicky 1. vkladu musí byť 10 EUR. Príslušný promokód je nutné zadať spolu s historicky prvým vkladom na podstránke „Prevod na hráčsky účet“ (https://www.etipos.sk//Payment/InPayment.aspx) v poli „Promo kód vkladu“.

   b. Po splnení podmienky podľa písmena a. tohto bodu štatútu, hráč musí v časovom limite do 90 dní od aktivovania hráčskeho účtu* platne uzatvoriť stávky v herni v minimálnej hodnote 6-násobku 1. vkladu; pričom platí, že stávky musia spĺňať podmienky podľa bodu 5. tohto článku štatútu. Do platne uzatvorených stávok v herni (prestávkovania) sa tak počítajú iba tikety spĺňajúce podmienky aktivity. Hráčovi po splnení podmienok podľa tohto písmena b. a ostatných podmienok tejto aktivity vzniká nárok na bonus na hranie hier v hodnote 20% z 1. vkladu; pričom však platí obmedzenie maximálnou možnou hodnotou získaného bonusu podľa tohto písm. b. bod 4. čl. IV štatútu vo výške 350,- EUR (t.j. hodnota získaného bonusu podľa tohto písmena b. môže byť najviac v hodnote 350 EUR).

   c. Po splnení podmienky podľa písmena a. a b. tohto bodu štatútu**, hráč musí v časovom limite do 90 dní od aktivovania hráčskeho účtu* platne uzatvoriť stávky v herni v minimálnej hodnote ďalšieho 7-násobku 1. vkladu (t.j. s hodnotou stávok podľa písm. b. tohto bodu štatútu vykoná spolu vklad na stávky v hodnote 13-násobku 1. vkladu); pričom platí, že stávky musia spĺňať podmienky podľa bodu 5. tohto článku štatútu. Do platne uzatvorených stávok v herni (prestávkovania) sa tak počítajú iba tikety spĺňajúce podmienky aktivity. Hráčovi po splnení podmienok podľa tohto písmena c. a ostatných podmienok tejto aktivity vzniká nárok na bonus na hranie hier v hodnote 30% z 1. vkladu; pričom však platí obmedzenie maximálnou možnou hodnotou získaného bonusu podľa tohto písm. c. bodu 4 čl. IV. štatútu vo výške 350 EUR (t.j. hodnota získaného bonusu podľa tohto písmena c. môže byť najviac 350,- EUR).

   d. Po splnení podmienok podľa písmena a., b. a c. tohto bodu štatútu*** hráč musí v časovom limite do 90 dní od aktivovania hráčskeho účtu* platne uzatvoriť stávky v herni v minimálnej hodnote ďalšieho 8-násobku 1. vkladu (t.j. s hodnotou stávok podľa písm. b. a c. tohto bodu štatútu vykoná spolu vklad na stávky v hodnote 21-násobku 1. vkladu); pričom platí, že stávky musia spĺňať podmienky podľa bodu 5. tohto článku štatútu. Do platne uzatvorených stávok v herni (prestávkovania) sa tak počítajú iba tikety spĺňajúce podmienky aktivity. Hráčovi po splnení podmienok podľa tohto písmena d. a ostatných podmienok tejto aktivity vzniká nárok na bonus na hranie hier v hodnote 50% z 1. vkladu; pričom však platí obmedzenie maximálnou možnou hodnotou získaného bonusu podľa tohto písm. d. bod 4 čl. IV. štatútu vo výške 350,- EUR (t.j. hodnota získaného bonusu podľa tohto písmena d. môže byť najviac 350,- EUR).

   e. Promokód pre 1. vklad bude zverejnený na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.etipos.sk.

   f. Hráč si nemôže uplatniť nárok na ďalší uvítací alebo vstupný bonus do internetovej herne eTIPOS.sk, v prípade, že zadá prvý promokód na uplatnenie nároku na bonus podľa tohto štatútu. Hodnota získaného bonusu podľa tohto štatútu sa zaokrúhľuje na desať celých eurocentov nadol.

*Podmienka musí byť splnená v definovanom časovom limite, nie však neskôr ako do ukončenia aktivity podľa článku III. tohto štatútu, aj keď časový limit bude v tomto prípade menej ako zadefinovaný.

**Podmienkou účasti v tejto časti kola je získanie nároku na bonus podľa písmena b.) bodu 4 čl. IV. štatútu.

***Podmienkou účasti v tejto časti kola je získanie nároku na bonus podľa písmena c.) bodu 4 čl. IV. štatútu.

 

5. Pre zapojenie sa do aktivity musí hráč splniť nasledovné podmienky stávky:

   a) Do aktivity sú zapojené tikety s hodnotou vkladu minimálne 10 €.

   b) Minimálny celkový kurz tiketu pre zapojenie sa do aktivity je 2,75.

   c) Stávky na tikete musia byť platne uzatvorené.

   d) Stávky na tikete môžu byť SÓLO aj kumulatívne.

   e) Stávky na tikete musia byť predzápasové (LIVE stávky sa nepočítajú).

   f) Systémové stávky sa do aktivity nepočítajú.

   g) Stávky na tikete musia byť vyhodnotené korektne v danom období a nesmú byť predané (zápasy vyhodnotené s kurzom 1,00 sa nezarátavajú ).

   h) Stávky na tikete musia byt podané za finančné prostriedky na hráčskom konte (stávky za bonusové body sa do aktivity nepočítajú).

 

6. Nárok na účasť v aktivite zaniká v momente ukončenia aktivity podľa čl. III. tohto štatútu. Bonusy podľa tohto štatútu môže hráč, ktorý splnil všetky podmienky tohto štatútu, obdržať len jedenkrát.

7. Bonus podľa bodu 4. tohto článku štatútu bude hráčovi pripísaný na hráčske konto (navýšením stavu hráčskeho konta) do 5 pracovných dní od splnenia všetkých podmienok na vznik nároku na tento bonus podľa tohto štatútu. Bonus podľa tohto štatútu je možné použiť výlučne na určené hazardné hry v internetovej herni (t.j. v určených internetových hrách), a to tých, ktoré sú uvedené v sekcii Šport, a to za podmienok určených Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom. Bonusy podľa tohto štatútu môže hráč po splnení podmienok tohto štatútu získať len jedenkrát, t.j. hráč sa môže zúčastniť danej časti aktivity len jeden krát a výhra spočívajúca v danom bonuse je jednorazová (ustanovenie bodu 14 čl. IV. štatútu tým nie je dotknuté).

8. Pripísaný bonus sa pri vkladoch do určených hazardných hier (internetových hier), v ktorých je možné ho využiť, čerpá prednostne zo stavu hráčskeho konta (pred inými prostriedkami na hráčskom konte).

9. Bonus je platný, t. j. je možné ho využiť v súlade s týmto štatútom najneskôr do 30 dní odo dňa jeho pripísania na hráčske konto, pričom ak v určenej dobe bonus nie je využitý, bude organizátorom odpísaný zo stavu hráčskeho konta. Organizátor môže odlišne od prvej vety tohto bodu štatútu rozhodnúť, že v špecifických prípadoch (napr. z osobitných technických dôvodov) je možné bonus využiť v dlhšej dobe odo dňa jeho pripísania na hráčske konto.

10. Zostatok bonusu (vo výške nevyčerpaného kreditu na hráčskom konte) nie je možné nijako prevádzať, a to ani na bankový účet hráča, použitie a prevody bonusov sa spravujú Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom.

11. Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

12. Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby a môže byť použitý výlučne v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.

13. Bonus je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí hráč, s výnimkou bonusu v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), ktorý je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Ak hodnota bonusu presiahne sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu bonusu oznámi organizátor hráčovi pri nadobudnutí bonusu.

14. Pri opakovanej registrácii hráčskeho konta hráč nemá nárok na získanie žiadnej výhry (príslušných bonusov) v tejto aktivite.


V. Porušenie podmienok aktivity

1. Bonus môže získať iba hráč, ktorý dodržiava Všeobecné obchodné podmienky a splnil všetky podmienky podľa tohto štatútu na získanie bonusu. V prípade, že hráč poruší Všeobecné obchodné podmienky a/alebo poruší akékoľvek ustanovenie tohto štatútu a/alebo nesplní podmienky štatútu na vznik bonusu do času pripísania bonusu na hráčske konto stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na bonus. Organizátor hráčovi v takomto prípade na jeho hráčske konto bonus nepripíše a môže hráča vylúčiť z ďalších marketingových aktivít organizátora.

2. V prípade, že hráč porušil Všeobecné obchodné podmienky a/alebo porušil akékoľvek ustanovenie tohto štatútu po pripísaní bonusu na hráčske konto stráca nárok na ďalšiu účasť v aktivite a organizátor môže hráčovi pripísaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobrať. Organizátor zároveň môže hráča vylúčiť z ďalších marketingových aktivít organizátora.

3. Organizátor si vyhradzuje právo pri akomkoľvek zneužití tejto aktivity hráčom, odňať bonus alebo vylúčiť hráča z ďalších marketingových aktivít organizátora.

4. Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania bonusov v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo zablokovať hráčske konto hráča až do prešetrenia prípadu a po potvrdení porušenia štatútu hráčom právo hráča vylúčiť z aktivity a právo postupovať podľa predchádzajúcich bodov čl. V. tohto štatútu, a to aj so spätnou účinnosťou.
 

VI. Osobné údaje

Podľa tohto štatútu dochádza k spracúvaniu osobných údajov osoby, ktorá sa zúčastnila aktivity. Prevádzkovateľom v prípade takéhoto spracúvania osobných údajov je organizátor. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke organizátora www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia. Rovnako je možné informácie k spracúvaniu osobných údajov vyžiadať u organizátora a požiadať o ich doručenie na e-mailovú adresu uvedenú v rámci zriadeného hráčskeho konta.
 

VII. Zverejnenie štatútu

Tento štatút bude zverejnený na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk a zároveň dostupný u organizátora tejto aktivity.
 

VIII. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Účasť v aktivite je dobrovoľná. Účasťou v aktivite vyjadruje hráč zároveň svoj súhlas s pravidlami tejto aktivity podľa tohto štatútu a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

2. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto aktivity podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá.

 

Zverejnené 28. 12. 2021