Prihlásiť Registrovať

Štatút bonusovej schémy – VIAC KÔL

Definícia aktivity SPÄŤÁK:

 • Tipuj športové stávky v herni, zbieraj body v rámci celého mesiaca a my ti pripíšeme vernostný bonus podľa výšky nazbieraných bodov.
 • Body zbieraš nasledovne:

Počet bodov za 1 eur podľa výsledného kurzu tiketu

Výsledný kurz tiketu

Priznaný počet bodov

≤ 2,00

0

2,01 – 3,50

1

3,51 – 5,00

2

5,01 – 8,00

5

8,01 – 15,00

10

15,01 – 50,00

25

≥ 50,01

50

 

 • Výpočet získaných bodov prebieha nasledovne:
  Príklad 1: Tiket v hodnote 10 eur má výsledný kurz 4,50. Hráč získa 20 bodov do mesačného súčtu. T.j. v prípade, ak hráč uzatvorí stávku v hodnote 10 EUR s výsledným kurzom tiketu 4,50 získava 20 bodov do tabuľky č. 1).
  Príklad 2: Tiket v hodnote 0,10 eur má výsledný kurz 4,50. Hráč získa 0,2 bodu do mesačného súčtu. T.j. v prípade, ak hráč uzatvorí stávku v hodnote 0,10 EUR s výsledným kurzom tiketu 4,50 získava 0,2 bodu do tabuľky č. 1).
 • Bonus bude pripísaný podľa získaných bodov nasledovne:

Bonus za získané body počas kalendárneho mesiaca:

Výška získaných bodov za kurzové stávky v ukončenom kalendárnom mesiaci

Zodpovedajúca výška bonusu na kurzové stávky 

0 – 9 999 bodov

0 eur

10 000 – 19 999 bodov

15 eur

20 000 – 29 999 bodov

30 eur

30 000 – 39 999 bodov

50 eur

40 000 – 49 999 bodov

75 eur

50 000 – 59 999 bodov

100 eur

60 000 – 74 999 bodov

125 eur

75 000 – 99 999 bodov

175 eur

100 000 – 199 999 bodov

250 eur

200 000 a viac

350 eur

 

 • Aktuálne získané body sa môžu na hráčskom konte zobraziť s časovým oneskorením max. do 2 hodín.

 

CHCEM TIPOVAŤ

 

„Športový vernostný bonus“

 

Preambula

Tento štatút bonusovej schémy „Športový vernostný bonus“ (ďalej aj len ako “aktivita“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj ako “štatút“).

 

I.   Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom propagačnej aktivity je obchodná spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej len ako „organizátor“).

 

II.   Podmienky účasti

1.          Aktivity sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá:
a) splní podmienku na zapojenie sa do hazardných hier, a to internetových hier podľa čl. IV. bodu 1 štatútu v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a Herným plánom kurzových stávok prevádzkovaných v internetovej herni (ďalej len ako „herný plán“), a teda o.i. má zriadený hráčsky účet s plnou funkcionalitou (a teda boli splnené všetky podmienky, ktoré sa vyžadujú na jeho riadnu aktiváciu) na www.tipos.sk v sekcii etipos v súlade s herným plánom a Všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu pre hazardné hry prevádzkované spoločnosťou TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. ako internetové hry upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom (ďalej aj ako „hráčske konto“),

b) splnila určené podmienky podľa čl. IV. bodu 2 a 3 štatútu na zapojenie sa do aktivity;

c) dovŕšila 18 rokov veku;

d) je plne spôsobilá na právne úkony;

e) nie je zapísaná v registri vylúčených osôb a
f) zapojením sa do tejto aktivity súhlasí s podmienkami tejto aktivity (ďalej aj ako „hráč“).

 

III.   Trvanie aktivity

Táto aktivita je časovo ohraničená a prebehne na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk vo viacerých samostatných kolách, od zverejnenia na www.tipos.sk v sekcii etipos, do 31. 12. 2024. Aktivita bude pozostávať zo samostatných kôl, pričom každé kolo aktivity bude časovo limitované. Organizátor si vyhradzuje právo túto aktivitu alebo jej jednotlivé kolá kedykoľvek a bez náhrady prerušiť alebo zrušiť. Aktivita sa uskutoční na území Slovenskej republiky a prebieha v slovenskom jazyku.


IV.   Pravidlá aktivity

1.   Každý hráč eTIPOS.sk sekcie Šport (https://tipkurz.etipos.sk), ktorý získa organizátorom určený počet bodov vo vyhlásenom kole aktivity podľa bodu 2 a 3 tohto článku štatútu a splní ostatné podmienky tejto aktivity, má na základe výšky prevsádzaných peňažných vkladov do kurzových stávok v internetovej herni organizátora za ukončený kalendárny mesiac počas trvania jednotlivého kola tejto aktivity (t.j. hráč uhradí vklad a platne uzatvorí stávky podľa tohto štatútu) a výsledného kurzu tiketu nárok na odmenu v podobe bonusu na úhradu vkladu na podanie stávok podľa tohto štatútu.

2.   Základnou podmienkou na priznanie Športového vernostného bonusu (ďalej aj len ako “bonus“) je získanie organizátorom určeného počtu bodov za jednoduché stávky o peniaze v internetovej herni organizátora v ukončenom kalendárnom mesiaci počas trvania jednotlivého kola aktivity podľa tabuľky č. 1, ktorú zverejní organizátor vo vyhlásení jednotlivého kola aktivity (napríklad ako v prípade nasledujúcej vzorovej tabuľky číslo 1:

Vzor- Tabuľka č. 1: Odmeny za body pre Športový vernostný bonus

Výška získaných bodov za kurzové stávky v ukončenom kalendárnom mesiaci

Zodpovedajúca výška bonusu na kurzové stávky 

0 – 14 999 bodov

0 eur

15 000 – 24 999 bodov

25 eur

25 000 – 34 999 bodov

50 eur

15 000 – 24 999 bodov

25 eur

25 000 – 34 999 bodov

50 eur

35 000 – 44 999 bodov

75 eur

45 000 – 54 999 bodov

100 eur

55 000 – 64 999 bodov

125 eur

65 000 – 74 999 bodov

150 eur

75 000 – 84 999 bodov

200 eur

85 000 – 99 999 bodov

250 eur

100 000 a viac

350 eur

 

3.   Do bodovania v jednotlivých kolách aktivity sa nezapočítavajú systémové stávky a stávky na virtuálne športové udalosti. Bodovanie za každé stavené 1 eur v jednoduchých stávkach je závislé od výsledného kurzu tiketu podľa  tabuľky číslo 2, ktorú zverejní organizátor vo vyhlásení jednotlivého kola tejto aktivity (napríklad ako v prípade nasledujúcej vzorovej tabuľky č. 2 :
 

Vzor - Tabuľka č. 2: Počet bodov za 1 eur podľa výsledného kurzu tiketu

Výsledný kurz tiketu

Priznaný počet bodov

< 1,50

0

1,51 – 2,50

1

2,51 – 3,50

3

3,51 – 5,00

5

5,01 – 10,00

8

10,01 – 20,00

10

20,01 – 50,00

15

> 50

30

Príklad 1: Tiket v hodnote 10 eur má výsledný kurz 3,50. Hráč získa 30 bodov do mesačného súčtu. T.j. v prípade, ak hráč uzatvorí stávku v hodnote 10 EUR s výsledným kurzom tiketu 3,50 získava 30 bodov do tabuľky č. 1).
Príklad 2: Tiket v hodnote 0,10 eur má výsledný kurz 3,50. Hráč získa 0,3 bodu do mesačného súčtu. T.j. v prípade, ak hráč uzatvorí stávku v hodnote 0,10 EUR s výsledným kurzom tiketu 3,50 získava 0,3 bodu do tabuľky č. 1).

 

4.   Každý hráč, ktorý splní podmienky čl. IV bodu 2 a 3, má nárok iba na jeden Športový vernostný bonus mesačne.

5.   Každý nový kalendárny mesiac sa počet bodov za kurzové stávky začína počítať od 0 bodov.

6.   Športový vernostný bonus bude hráčovi vložený na hráčske konto do 3 pracovných dní od začiatku kalendárneho mesiaca plynúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom hráč získal organizátorom určený počet bodov.

7.   Jeden hráč môže v jednotlivom kole tejto marketingovej aktivity získať mesačne maximálne bonus v hodnote určenej vo vyhlásení jednotlivého kola podľa tabuľky č. 1; pričom vždy platí, že hodnota bonusu v tejto aktivite získaného za jeden mesiac nesmie prekročiť sumu 350 EUR. O splnení nárokov a obdržaní bonusu bude hráč informovaný emailom na adresu uvedenú v hráčskom konte.

8.   Bonus je uplatniteľný výlučne na stávkové udalosti v herni eTIPOS.sk v sekcii Šport na https://tipkurz.etipos.sk a to za podmienok určených Všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu pre hazardné hry prevádzkované spoločnosťou TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. ako internetové hry upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom a týmto štatútom.

9.   Bonus sa pri vkladoch na kurzové stávky čerpá prednostne.

10.  Zostatok kreditu vo výške nevyčerpaného bonusu nie je možné previesť na bankový účet hráča.

11.  Jeden hráč smie mať len jedno hráčske konto so skutočnými peniazmi. V opačnom prípade mu môže byť priznaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobraté.

12.  Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

13.  Bonus sa pri vkladoch na eTIPOS.sk stávky čerpá prednostne.

14.  Zostatok bonusu vo výške nevyčerpaného kreditu nie je možné previesť na bankový účet hráča.

15.  Organizátor si vyhradzuje právo akékoľvek zneužitie tejto aktivity sankcionovať odňatím bonusu, vylúčením hráča z ďalších marketingových aktivít, alebo až uzavretím hráčskeho konta.

16.  Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v marketingovej aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.

17. Platnosť každého bonusu ako výhry získanej v tejto aktivite je 30 kalendárnych dní od jeho pripísania na hráčsky účet. Organizátor môže rozhodnúť, že v špecifických prípadoch (napr. z osobitných technických dôvodov) je možné bonus využiť v dlhšej dobe odo dňa jeho pripísania na hráčsky účet.

18. Nárok hráča na účasť v jednom hracom kole aktivity môže vzniknúť hráčovi za podmienok tohto štatútu iba jedenkrát.

19. Nárok na účasť v aktivite zaniká v momente ukončenia aktivity podľa čl. III. tohto štatútu, pričom platí, že nárok na účasť v jednotlivom kole aktivity zaniká v momente ukončenia jednotlivého kola aktivity.
 

V.   Porušenie podmienok aktivity

1. Bonus môže získať iba hráč, ktorý dodržiava Všeobecné obchodné podmienky a splnil všetky podmienky podľa tohto štatútu na získanie bonusu. V prípade, že hráč poruší Všeobecné obchodné podmienky a/alebo poruší akékoľvek ustanovenie tohto štatútu a/alebo nesplní podmienky štatútu na vznik bonusu do času pripísania bonusu na hráčske konto stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na bonus. Organizátor hráčovi v takomto prípade na jeho hráčske konto bonus nepripíše a môže hráča vylúčiť z ďalších marketingových aktivít organizátora.

2. V prípade, že hráč porušil Všeobecné obchodné podmienky a/alebo porušil akékoľvek ustanovenie tohto štatútu po pripísaní bonusu na hráčske konto stráca nárok na ďalšiu účasť v aktivite a organizátor môže hráčovi pripísaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobrať. Organizátor zároveň môže hráča vylúčiť z ďalších marketingových aktivít organizátora.

3. Organizátor si vyhradzuje právo pri akomkoľvek zneužití tejto aktivity hráčom, odňať bonus alebo vylúčiť hráča z ďalších marketingových aktivít organizátora.

4. Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania bonusov v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo zablokovať hráčske konto hráča až do prešetrenia prípadu a po potvrdení porušenia štatútu hráčom právo hráča vylúčiť z aktivity a právo postupovať podľa predchádzajúcich bodov čl. V. tohto štatútu, a to aj so spätnou účinnosťou.
 

VI.   Osobné údaje

 1. Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať na základe nasledovného právneho základu:
  1. Splnenie podmienok pre účasť v bonusovej schéme – právnym základom spracúvania osobných údajov je akceptácia podmienok tejto aktivity – zmluva, v ktorej dotknutá osoba vystupuje ako jedna zo zmluvných strán
  2. Uchovanie pre účely plnenia povinností podľa osobitných predpisov – právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností podľa predpisov finančného práva
 2. Rozsah spracúvaných osobných údajov
  1. Osobné údaje hráčskeho účtu v zmysle Článku 3, bod 4. Všeobecných obchodných podmienok
 3. Uchovanie pre účely plnenia povinností podľa osobitných predpisov – meno, priezvisko, adresa, kontakt, dátum pripísania bonusu
 4. Viac informácií nájdete v informačnej povinnosti na webovom sídle prevádzkovateľa www.tipos.sk, v časti Ochrana súkromia – Marketing, Vyhlásenie o ochrane súkromia – hráči [marketing]
   

VII.   Účinnosť

Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 29. 12. 2023.
  

VIII.  Daňová povinnosť

Výhrou v aktivite je získanie bonusu a to navýšením hráčskeho účtu. Výhra (bonus) je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí hráč, s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), ktorý je v súlade s  § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Ak hodnota výhry presiahne sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu výhry oznámi organizátor hráčovi pri nadobudnutí výhry.
 

IX.  Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Účasť v aktivite je dobrovoľná. Zapojením sa do aktivity vyjadruje hráč svoj súhlas so štatútom ako pravidlami aktivity a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

2. Organizátor si vyhradzuje právo jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť jednotlivé kolo aktivity a/alebo aktivitu a jej pravidlá (štatút), , a to bez akejkoľvek náhrady; ak zo všeobecne záväzných predpisov nevyplýva inak.

3. Za účasť v jednotlivom kole aktivity a/alebo aktivite alebo za výhry (bonus) nie je možné žiadať akúkoľvek inú náhradu alebo inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.

4.Táto aktivita je propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu predaja tovarov a služieb organizátora a nie je hazardnou hrou v súlade so zákonom č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Zverejnené 29. 12. 2023