Chceš mať prehľad o novinkách a akciách? Zapni si upozornenia!
X Zavrieť

TIPKURZ vernostný bonus

 

Ako hrať?

  • Hrajte sólo a stupňované športové stávky s kurzom tiketu minimálne 1,5 a zbierajte body.

  • Čím vyšší kurz a hodnota tiketu, tým viac bodov získate. 

  • Môžete získať až 150 € bonus každý mesiac, ktorý možno na stávky čerpať okamžite.

  • Vernostný bonus sa vypláca vždy na začiatku mesiaca a o jeho obdržaní budete informovaný emailom.

Chcem tipovať šport

 

Štatút bonusovej schémy

„Tipkurz vernostný bonus“

Preambula

Tento štatút bonusovej schémy „Tipkurz vernostný bonus“ (ďalej aj len ako “aktivita“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj ako “štatút“).

I.   Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom tejto aktivity je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj ako “organizátor“).

II.   Podmienky účasti

Tejto aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba:

   a)   ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony,

   b)   v čase trvania tejto aktivity má zriadené hráčske konto s plnou funkcionalitou na https://www.etipos.sk v súlade so zverejnenými „Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom“,

   c)   súhlasí s podmienkami tejto aktivity;

(ďalej aj ako „hráč“).

III.   Trvanie aktivity

Táto aktivita je časovo ohraničená a prebehne od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Organizátor si vyhradzuje právo túto aktivitu kedykoľvek a bez náhrady zrušiť.

IV.   Pravidlá aktivity

1.   Každý hráč eTIPOS.sk sekcie Šport (https://tipkurz.etipos.sk/), ktorý splní podmienky tejto aktivity, má na základe výšky prevsádzaných peňažných vkladov do internetových stávok za ukončený kalendárny mesiac počas trvania tejto aktivity nárok na odmenu v podobe bonusu na hranie internetových stávok.

2.   Základnou podmienkou na priznanie TIPKURZ vernostného bonusu (ďalej aj len ako “bonus“) je počet bodov získaných za sólo a stupňované internetové stávky o peniaze v ukončenom kalendárnom mesiaci, podľa tabuľky číslo 1:

Tabuľka č. 1: Odmeny za body pre  TIPKURZ vernostný bonus

Výška získaných bodov za internetové stávky v ukončenom kalendárnom mesiaci

Zodpovedajúca výška bonusu na internetové stávky 

0 – 14 999 bodov

0 eur

15 000 – 24 999 bodov

25 eur

25 000 – 34 999 bodov

50 eur

35 000 – 44 999 bodov

75 eur

45 000 – 54 999 bodov

100 eur

55 000 – 64 999 bodov

125 eur

65 000 bodov a viac

150 eur


3.   Do bodovania sa nezapočítavajú systémové stávky a stávky na virtuálne športy. Bodovanie za každé stavené 1 eur v sólo a stupňovaných internetových stávkach je závislé od výsledného kurzu tiketu podľa  tabuľky číslo 2:

Tabuľka č. 2: Počet bodov za 1 eur podľa výsledného kurzu tiketu

Výsledný kurz tiketu

Priznaný počet bodov

< 1,50

0

1,51 – 2,50

1

2,51 – 3,50

3

3,51 – 5,00

5

5,01 – 10,00

8

10,01 – 20,00

10

20,01 – 50,00

15

> 50

30

Príklad: Tiket v hodnote 10 eur má výsledný kurz 3,50. Hráč získa 30 bodov do mesačného súčtu. 

4.   Každý hráč, ktorý splní podmienky čl. IV odseku 2 a 3, má nárok iba na jeden TIPKURZ vernostný bonus mesačne.

5.   Každý nový kalendárny mesiac sa počet bodov za internetové stávky začína počítať od 0 bodov.

6.   TIPKURZ vernostný bonus bude hráčovi vložený na hráčske konto do 3 pracovných dní od začiatku kalendárneho mesiaca plynúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom hráč získal 15 000 a viac bodov.

7.   Jeden hráč môže v tejto marketingovej aktivite získať mesačne maximálne 150 eur. O splnení nárokov a obdržaní bonusu bude hráč informovaný emailom na adresu uvedenú v hráčskom konte.

8.   Bonus je uplatniteľný výlučne na stávkové udalosti v herni eTIPOS.sk v sekcii Šport na https://tipkurz.etipos.sk.

9.   Bonus sa pri vkladoch na internetové stávky čerpá prednostne.

10.  Zostatok kreditu vo výške nevyčerpaného bonusu nie je možné previesť na bankový účet hráča.

11.  Jeden hráč smie mať len jedno hráčske konto so skutočnými peniazmi. V opačnom prípade mu môže byť priznaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobraté.

12.  Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

13.  Bonus sa pri vkladoch na eTIPOS.sk stávky čerpá prednostne.

14.  Zostatok bonusu vo výške nevyčerpaného kreditu nie je možné previesť na bankový účet hráča.

15.  Jeden hráč smie mať len jedno komplexné hráčske konto so skutočnými peniazmi. V opačnom prípade mu môže byť priznaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobraté.

16.  Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

17.  Organizátor si vyhradzuje právo akékoľvek zneužitie tejto aktivity sankcionovať odňatím bonusu, vylúčením hráča z ďalších marketingových aktivít, alebo až uzavretím hráčskeho konta.

18.  Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby. Na bonus nevzniká právny nárok, bonus nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v marketingovej aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.

V.   Porušenie podmienok aktivity

Ak hráč nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na bonus. Organizátor má právo hráčovi, ktorý splnil podmienky pre získanie bonusu podľa tohto štatútu, bonus nepripísať v prípade, ak takýto hráč nesplnil alebo porušil akékoľvek ustanovenie tohto štatútu.

VI.   Osobné údaje

Podľa tohto štatútu dochádza k spracúvaniu osobných údajov osoby, ktorá splnila podmienky účasti a pravidlá stanovené v tomto štatúte. Prevádzkovateľom v prípade takéhoto spracúvania osobných údajov je organizátor. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke organizátora www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia. Rovnako je možné informácie k spracúvaniu osobných údajov vyžiadať u organizátora a požiadať o ich doručenie na e-mailovú adresu uvedenú v rámci zriadeného hráčskeho konta.

VII.   Zverejnenie štatútu

Tento štatút bude zverejnený na www.etipos.sk a zároveň dostupný u organizátora tejto aktivity.

VIII.   Osobitné a záverečné ustanovenia

1.   Účasť v aktivite je dobrovoľná. Účasťou v aktivite vyjadruje hráč zároveň svoj súhlas s pravidlami tejto aktivity podľa tohto štatútu a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

2.   Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto aktivity podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá.

3.   Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania bonusov v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo hráča vylúčiť z aktivity a právo hráčovi bonus neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

 

Za organizátora:

Bratislava, dňa 21. 12. 2018

 

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

Ing. Ján Barczi - generálny riaditeľ

Zverejnené 01. 01. 2019

 

 

Chcem tipovať šport

 

{{betDetail.identifierSecure}}
{{betDetail.stateResult}}
{{betDetail.couponPaid | date:'d. M. yyyy HH:mm:ss'}}
{{betDetail.stake | currency:"€":2}}
{{betDetail.rate | number : 2}}
{{betDetail.rateAdvantageFactor | number : 2}}
{{betDetail.rateAdvanced | number : 2}}
{{betDetail.prizePotential | currency:"€":2}}
{{betDetail.prizePaidAmount | currency:"€":2}}
{{betDetail.winPaid | currency:"€":2}}
{{betDetail.betTypeName}}
{{betDetail.couponTypeName}}
{{betDetail.cinchCount}}
{{betDetail.channelName}}
{{betDetail.alarmTitle}}
{{betDetail.alarmTooltip}}
{{'detail.groupShort'|translate}}
{{item.groupName}}
{{item.categoryName}}
{{item.lineNumber}}  {{item.eventName}}
{{item.tipNameShort}} {{item.rate | number : 2}} {{item.resultText}} {{item.resultText}}
{{item.combination}} {{item.rate | number : 2}} {{item.stake | currency:"€":2}} {{item.prize | currency:"€":2}}
OK: {{cashOutData.finalMessage}}
{{error}}
{{cashOutData.cashOutQuestion}}

{{winPayout.title}}

{{winPayout.errorText|translate}}
{{winPayout.winBet.gameName}}
{{winPayout.winBet.identifier}}
{{winPayout.winBet.evaluated | date:'d. M. yyyy HH:mm:ss'}}
{{winPayout.winBet.prize}}
{{winPayout.payoutSumDetail}}
{{winPayout.payoutSumNotice}}
{{winPayout.errorText|translate}}
{{bet.dateText}} {{bet.stake | number:moneyDecimalPlaces}} {{bet.prize | number:moneyDecimalPlaces}} {{bet.cashOutText}}
Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. využíva za účelom zlepšovania svojich služieb technické a funkčné cookies, cookies jazykového nastavenia, cookies špecifickej funkcionality a analytické cookies, pričom používaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas s ich využívaním. Bližšie informácie o jednotlivých cookies nájdete v nastavení Vášho prehliadača, kde si môžete nastavenie cookies kedykoľvek zmeniť. Viac informácií.