Prihlásiť Registrovať

Štatút propagačnej AKTIVITY – VIAC KÔL
 

Definícia aktivity Tipuj Extraligu a získaj podiel až z 30 000 € bonusu :

 • Tipuj ľubovoľné udalosti z ponuky TIPOS Extraligy.
 • Tiket musí obsahovať aspoň 3 stávkové udalosti, pričom aspoň 1 udalosť musí byť z TIPOS Extraligy.
 • Celkový kurz tiketu po vyhodnotení musí byť 3,00 a viac.
 • Vklad na tiket musí byť minimálne 2 € a viac (pri vklade 4 € si zaradený do žrebovania 2x, pri vklade 10 € až 5-krát, pri vklade 100 € a viac až 50-krát).
 • Stávky môžu byť predzápasové aj LIVE.
 • Systémové stávky sa do aktivity nepočítajú.
 • Výhernosť tiketov nie je podmienkou.
 • Čím viac tipov, tým väčšia šanca na vyšší bonus.

V mesiacoch september 2022 a marec 2023 budeme žrebovať výhercov podľa nasledovného rebríčka:

Poradie Bonus v €
1. 200
2. 185
3. 170
4. 160
5. 150
6. 140
7. 130
8. 120
9. 110
10. 100
11. 95
12. 90
13. 85
14. 80
15. 75
16. 70
17. 65
18. 60
19. 55
20. 50
21. 45
22. 40
23. 35
24. 30
25. 30
26. 30
27. 25
28. 25
29. 25
30. 25


V mesiacoch október 2022 až február 2023 budeme žrebovať výhercov podľa nasledovného rebríčka:

Poradie Bonus v €
1. 350
2. 330
3. 310
4. 290
5. 270
6. 250
7. 230
8. 210
9. 200
10. 190
11. 180
12. 170
13. 160
14. 150
15. 145
16. 140
17. 135
18. 130
19. 125
20. 120
21. 115
22. 110
23. 105
24. 100
25. 95
26. 90
27. 85
28. 80
29. 75
30. 60


CHCEM TIPOVAŤ

 

Názov propagačnej AKTIVITY: ,,Tipuj a hraj o bonus“

Preambula

 

Tento štatút propagačnej aktivity s názvom Tipuj a hraj o bonus (ďalej aj len ako “aktivita“ alebo „propagačná aktivita“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj len ako “štatút“).
 

Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom propagačnej aktivity s názvom Tipuj a hraj o bonus je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj len ako “organizátor“).
 

I.       Podmienky účasti

1.    Aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá:

a)     v deň zapojenia sa do aktivity podľa čl. II. bod 2 štatútu, dovŕšila aspoň 18 rokov veku a je plne spôsobilá na všetky a akékoľvek právne úkony súvisiace s účasťou a výhrou v aktivite v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky; a súčasne

b)     spĺňa podmienky na zapojenie sa do hazardnej hry prevádzkovanej organizátorom v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a príslušnými hernými plánmi hazardných hier organizátora; a súčasne

c)      v čase trvania aktivity má zriadený hráčsky účet s plnou funkcionalitou na www.tipos.sk v sekcii etipos v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj ako „hráčske konto“) a súčasne

d)     súhlasí s podmienkami tejto aktivity v celom rozsahu; a súčasne

e)    nejde o osobu podľa čl. X. tohto štatútu

 

2. Trvanie aktivity

Táto aktivita je časovo ohraničená a prebehne od zverejnenia na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk do 31. 12. 2022. Aktivita bude pozostávať z viacerých samostatných kôl, pričom každé kolo aktivity bude časovo limitované. Organizátor si vyhradzuje právo túto aktivitu kedykoľvek a bez náhrady prerušiť alebo zrušiť. Aktivita prebieha v slovenskom jazyku a uskutoční sa na území Slovenskej republiky.
 

II.     Podmienky účasti v aktivite

1. Tejto aktivity sa môže zúčastniť každý, kto na www.etipos.sk splní podmienky účasti uvedené v čl. I bod 1 tohto štatútu. Hráč svojou účasťou v aktivite prejavuje svoj súhlas s jej podmienkami a pravidlami stanovenými v tomto štatúte.

2. Hráč internetovej herne a kasína na eTIPOS.sk, sekcie Šport (https://tipkurz.etipos.sk/, ďalej len “herňa”), získava nárok na zaradenie do žrebovania o výhru v podobe hráčskeho bonusu podľa čl. V. bodu 1 tohto štatútu (ďalej aj ako „bonus“), v prípade, že splní všetky podmienky podľa bodu 3 tohto článku štatútu a všetky ostatné podmienky tejto aktivity.

3. Hráčovi vzniká nárok na zaradenie do žrebovania o bonus na hranie hier v internetovej herni eTIPOS.sk, v sekcii Šport v hodnote podľa bodu 4 tohto článku štatútu v dobe trvania jednotlivého kola aktivity, ak splní nasledovné podmienky:

a) Minimálna výška vkladu pre zapojenie sa do aktivity je definovaná vo vyhlásení jednotlivého kola (napr. 10 EUR),

b) Minimálna výška celkového kurzu tiketu pre zapojenie sa do aktivity po vyhodnotení tiketu je definovaná vo vyhlásení jednotlivého kola (napr. minimálne 2,00 a viac),

c) tiket musí obsahovať minimálne 1 stávku podľa definície uvedenej vo vyhlásení v jednotlivom kole,

d) Výhernosť stávok nie je podmienkou (stávky môžu byť výherné, nevýherné),

e) Všetky stávky na tikete musia byť v období trvania jednotlivého kola aktivity korektne vyhodnotené,

f) Do aktivity sa počítajú aj odvodené stávky (1. polčas, počet gólov, handicap, počet gemov a pod.),

g) Do aktivity sa počítajú všetky SÓLO aj kumulatívne stávky, ktoré môžu byť štandardné (predzápasové) aj LIVE,

h) Systémové stávky sa do aktivity nepočítajú.
 

4. Celková suma určená na výhry pre jednotlivé kolo aktivity je definovaná vo vyhlásení jednotlivého kola (napr. bonus v hodnote celkom 10 000,- eur).

5. Hráč, ktorý je záujemcom  o účasť v propagačnej aktivite, môže byť do žrebovania zaradený podľa definície uvedenej vo vyhlásení v jednotlivom kole aktivity, napríklad nasledovne: za splnenia podmienok určených v čl. I bod 1 a čl. II bod 3 tohto štatútu pri minimálnej výške vkladu 20 € bude hráč zaradený do žrebovania 2x, 30 € - 3x, 40 € - 4x, 50 € - 5x atď., t.j. počet zaradení do žrebovania sa rovná výsledku hodnoty vkladu vydelenej číslom 10 so zaokrúhlením smerom nadol. Napr. pri vklade 55 € bude hráč zaradený do žrebovania 5x.

6. Nárok na účasť v aktivite zaniká v momente ukončenia aktivity podľa čl. I. bod 2 tohto štatútu, pričom platí, že nárok na účasť v jednotlivom kole aktivity zaniká v momente ukončenia jednotlivého kola aktivity.

7. Bonus podľa bodu 4 tohto článku štatútu bude hráčovi pripísaný na hráčske konto (navýšením stavu hráčskeho konta) do 5 pracovných dní odo dňa vyžrebovania podľa čl. III. tohto štatútu. Bonus podľa tohto štatútu je možné použiť výlučne na určené hazardné hry v internetovej herni (t.j. v určených internetových hrách), a to tých, ktoré sú uvedené v sekcii Šport, a to za podmienok určených Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom.

8. Pripísaný bonus sa pri vkladoch do určených hazardných hier (internetových hier), v ktorých je možné ho využiť čerpá prednostne zo stavu hráčskeho konta (pred inými prostriedkami na hráčskom konte).

9. Bonus je platný, t.j. je možné ho využiť v súlade s týmto štatútom najneskôr do 30 dní odo dňa pripísania na hráčske konto, pričom ak v určenej dobe bonus nie je využitý, bude organizátorom odpísaný zo stavu hráčskeho konta. Organizátor môže rozhodnúť, že v špecifických prípadoch (napr. z osobitných technických dôvodov) je možné bonus využiť v dlhšej dobe odo dňa jeho pripísania na hráčske konto.

10. Zostatok bonusu (vo výške nevyčerpaného kreditu na hráčskom konte) nie je možné nijako prevádzať, a to ani na bankový účet hráča, použitie a prevody bonusov sa spravujú Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom.

11. Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

12. Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby a môže byť použitý výlučne v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.

13. Bonus je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí hráč, s výnimkou bonusu v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), ktorý je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Ak hodnota bonusu presiahne sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu bonusu oznámi organizátor hráčovi pri nadobudnutí bonusu.

 

III.   Žrebovanie

1.    V rámci aktivity bude vyžrebovaných (náhodným výberom aplikácie – generátorom náhodných čísiel) taký počet hráčskych účtov, t.j. výhercov, aký je definovaný v jednotlivom kole aktivity napr. 40 výhercov (ďalej len „výhercovia“).

2.    Výhercovia budú určení žrebovaním spomedzi všetkých účastníkov aktivity, ktorí splnili v čase trvania aktivity podľa čl. I. bod 2 tohto štatútu Podmienky účasti uvedené v článku I. bod 1 tohto štatútu a Podmienky účasti v aktivite uvedené v článku II. bod 3 tohto štatútu.

3.    Žrebovanie sa uskutoční v deň zverejnený pre žrebovanie v jednotlivom kole.

4.    Žrebovanie bude prebiehať za účasti žrebovacej komisie určenej organizátorom aktivity.

5.    Z jednotlivého žrebovania bude vyhotovený protokol podpísaný členmi žrebovacej komisie.
 

IV.   Výherca výhry

1.  Výhercom výhry sa stáva hráč:

a)  ktorý splnil Podmienky účasti uvedené v článku I. bod 1 tohto štatútu a Podmienky účasti v aktivite uvedené v článku II. bod 3 tohto štatútu, a zároveň

b)  ktorý bol vyžrebovaný podľa Čl. III. tohto štatútu.

2.  Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi všetku súčinnosť potrebnú za účelom overenia splnenia podmienok stanovených v bode 1 tohto článku štatútu.

3.  Hráč, ktorý nesplní všetky podmienky uvedené v bode 1 tohto článku štatútu alebo odmietne poskytnúť organizátorovi súčinnosť potrebnú za účelom overenia ich splnenia, sa nestáva Výhercom a nevzniká mu nárok na výhru. V tomto prípade nevzniká nárok na takúto výhru žiadnemu z hráčov a organizátor s touto Výhrou naloží podľa vlastného uváženia.

4.  Výherca získava výhru stanovenú v Čl. V. Tohto štatútu.

5.  Prezývka hráča, ktorý sa stane výhercom bude uverejnená na stránke organizátora www.tipos.sk, k čomu Výherca dáva súhlas.

6.  V prípade, ak bude kedykoľvek neskôr dodatočne zistené nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok uvedených v bode 1 tohto článku štatútu (po určení hráča za Výhercu pre danú výhru), nárok Výhercu na danú Výhru zaniká. Na už odovzdanú výhru hráčovi, ktorý nesplnil všetky podmienky na získanie výhry v zmysle tohto štatútu, sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov SR o bezdôvodnom obohatení.

 

V.     Výhra

1.    Výhrou v aktivite je odmena vo forme hráčskeho bonusu vo výške definovanej vo vyhlásení v jednotlivom kole aktivity, pričom jej výška je uvádzaná pred zákonným zdanením (ďalej aj ako „Výhra“). Celkovo je v aktivite určených taký počet výhier, ktorý je určený vo vyhlásení v jednotlivom kole aktivity (t.j. v prípade splnenia všetkých podmienok na vznik nároku na výhru podľa tohto štatútu bude napr. 40 výhercov, pričom títo získavajú odmenu vo forme hráčskeho bonusu v hodnote jednotlivo napr. 250 € (slovom: dvestopäťdesiat eur)). Výhercom sa môže stať hráč aj viackrát.

2.    Jednotlivú výhru podľa tohto štatútu, môže výherca, v prípade splnenia všetkých podmienok na jej vznik, obdržať iba jedenkrát. Výhru nie je možné vymeniť za inú alebo požadovať vydanie inej výhry, alebo vecnej výhry, či akéhokoľvek iného náhradného plnenia zodpovedajúceho hodnote výhry.


VI.   Odovzdanie a prevzatie výhry

1.    Organizátor aktivity si vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o sporných nárokoch výhercu na Výhru alebo o splnení podmienok podľa tohto štatútu aktivity.

2.    Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne a neúplné údaje oznámené Výhercom. V prípade, ak tieto údaje budú hráčom oznámené nesprávne alebo nie úplné a z tohto dôvodu bude Výhra neuplatniteľná, Výherca stráca nárok na Výhru.

3.    Organizátor odovzdá Výhercovi výhru vo forme bonusu podľa čl. II bod 7 tohto štatútu, najneskôr však do 30 dní odo dňa splnenia všetkých podmienok podľa Čl. IV. bod. 1. tohto štatútu, pričom Výhra bude poukázaná na hráčsky účet v súlade s týmto štatútom.

4.    Záväzok organizátora poskytnúť Výhercovi Výhru sa považuje za splnený okamihom odovzdania (poukázania) Výhry Výhercovi a to zo strany organizátora na hráčsky účet hráča.

5.    V prípade, ak Výherca Výhru odmietne najneskôr v lehote určenej na odovzdanie Výhry, nárok Výhercu na danú Výhru zaniká a Organizátor s danou Výhrou naloží podľa vlastného uváženia, pričom nárok na túto Výhru nevzniká žiadnemu z hráčov zapojených do aktivity.

6.    Výherca nemá právo postúpiť nárok na akúkoľvek Výhru inej osobe.

7.    Organizátor si vyhradzuje právo meniť podmienky odovzdania Výhry.

 

VII.  Porušenie podmienok aktivity

Ak hráč zapojený do aktivity nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na výhru. Organizátor má právo Výhru Výhercovi neodovzdať v prípade, ak Výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu. V prípade, ak takýmto konaním podľa prvej vety tohto článku vznikne organizátorovi akákoľvek škoda, je hráč povinný túto škodu poškodenému uhradiť v celom rozsahu.

 

VIII. Osobné údaje

Prevádzkovateľ osobných údajov („Organizátor súťaže“) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 499/B (na účely tohto čl. štatútu ďalej len ako „prevádzkovateľ“).


2.  Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať nasledovných právnych základoch

a)     Účasť v súťaži, žrebovanie a vyhlásenie výhercu, zverejnenie výhercu - právnym základom spracúvania osobných údajov je akceptácia podmienok súťaže – zmluva, v ktorej dotknutá osoby vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.

b)     Uchovanie pre účely plnenie povinností podľa osobitných predpisov - právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností podľa predpisov finančného práva – platí len v prípade ak sa na plnenie viaže daňová povinnosť

3.    Rozsah a účel spracúvaných osobných údajov:

a)     Účasť v súťaži, žrebovanie – údaje z aktívneho hráčskeho konta, pohyb na účte (vklady na hráčsky účet, výška kurzu ticketu, stávky). 

b)     Overenie a vyhlásenie výhercu – na hráčsky účet pripísaný Bonus vyžrebovaným výhercom.

c)      Zverejnenie výhercu - účastník súťaže berie na vedomie, že v prípade jeho výhry bude zverejnená len jeho prezývka a výhra na cieľovej stránke propagačnej aktivity.

4.    Zverejnenie o výhercovi bude realizované počas trvania platnosti tohto štatútu, resp. propagačnej aktivity. Toto zverejnenie sa viaže na podmienený súhlas (súhlas so štatútom súťaže).

5.    Neprevzatie výhry sa automaticky považuje za odvolanie podmieneného súhlasu podľa predchádzajúcej vety.

6.  Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu a po dobu nevyhnutnú na naplnenie toho ktorého účelu podľa bodu 4. v časti X. Osobné údaje, t.j. počas trvania zmluvného vzťahu v súvislosti s propagačnou súťažou a následne po dobu stanovenú osobitnými právnymi predpismi a registratúrnym poriadkom prevádzkovateľa, resp. po dobu nevyhnutne potrebnú na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

7.  Poučenie o právach dotknutej osoby

V zmysle Zákona majú hráči ako dotknuté osoby právo písomnou žiadosťou od TIPOS vyžadovať:

Právo na prístup

Môže si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame jej osobné údaje, vrátane informácií o tom:

 • Prečo spracovávame jej osobné údaje
 • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
 • S kým jej osobné údaje zdieľame
 • Ako dlho uchovávame jej osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
 • Aké má práva
 • Odkiaľ jej osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
 • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
 • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.
 • Môže taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.

Právo na opravu alebo zmenu

Je dôležité, aby sme spracúvali správne informácie a žiadame dotknuté osoby, aby nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak si zmenili meno alebo ak sa presťahovali.

Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanie

Ak spracovávame jej osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame jej osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môže nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

Právo na obmedzenie spracovania

Od momentu, kedy dotknutá osoba požiadala o opravu jej osobných údajov alebo ak namietala proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť jej osobných údajov (alebo ich podľa jej pokynov zmeniť), má nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať jej osobné údaje iba v súlade s jej súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.

Môže tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie jej osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechce, aby sme jej osobné údaje vymazali.


Právo namietať spracúvanie

Ak sa domnieva, že nemáme právo na spracovanie jej osobných údajov, môže proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia jej záujmy, práva a slobody. Jej osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.


Právo na prenosnosť údajov

Môže požiadať o to, aby sme jej osobné údaje, ktoré ste nám poskytla na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Má tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.


Beriem na vedomie, že spracúvanie osobných údajov môžem kedykoľvek namietať zaslaním žiadosti na dpo@tipos.sk.

Viac informácii potrebných k spracúvaniu osobných údajov nájdete na webovom sídle prevádzkovateľa www.tipos.sk, v časti Ochrana súkromia


IX. Zverejnenie štatútu aktivity a účinnosť

Tento štatút aktivity bude zverejnený na www.tipos.sk. Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 23.03.2022.

 

X. Vylúčenie zamestnancov organizátora a ďalších osôb z aktivity

1. Z účasti na aktivite sú vylúčení zamestnanci a členovia štatutárneho orgánu organizátora, ako aj osoby, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s realizáciou tejto aktivity, a osoby im blízke (§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov).

2. Osobám vylúčeným z účasti v aktivite podľa bodu 1. tohto článku štatútu nevzniká nárok na Výhru v aktivite, resp. ak im už vznikol a následne nastanú u nich podmienky pre vylúčenie z účasti v aktivite, nárok na Výhru v aktivite im zaniká.

 

XI. Osobitné a záverečné ustanovenia

1.  Účasť v aktivite je dobrovoľná. Účasťou v aktivite vyjadruje hráč svoj súhlas s pravidlami aktivity podľa štatútu aktivity a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

2.  Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa aktivity podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá.

3.  Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania výhier v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo hráča vylúčiť z aktivity a právo Výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

4.  Hráč sa môže na organizátora obrátiť so svojou reklamáciou v súvislosti s jeho účasťou v aktivite, a to písomným podaním zaslaným na adresu sídla organizátora v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť oprávňujúca podanie reklamácie; nie však neskôr ako v lehote do 60 kalendárnych dní odo dňa ukončenia Trvania aktivity podľa čl. I. bod 2 tohto štatútu. Po doručení reklamácie organizátor túto vybaví bezodkladne, najneskôr v lehote určenej príslušnými právnymi predpismi.

 

Zverejnené 23. 3. 2022