X Zavrieť

Štatút bonusovej schémy

Ako hrať?

  • Vytvor si komplexné hráčske konto počas MS v hokeji.
  • Dáme ti uvítací bonus až 20 EUR.
  • Aktivita platí od 10. 05. do 29. 05. 2019.
     

Registrácia
 

„Uvítací bonus 20 eur“

Preambula

Tento štatút bonusovej schémy „Uvítací bonus 20 eur“ (ďalej aj len ako “aktivita“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj ako “štatút“).

I.   Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom tejto aktivity je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj ako “organizátor“).

II.   Podmienky účasti

Tejto aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba:

   a)   ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony,

   b)   v čase trvania tejto aktivity má zriadené hráčske konto s plnou funkcionalitou na https://www.etipos.sk v súlade so zverejnenými „Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom“,

   c)   súhlasí s podmienkami tejto aktivity;

(ďalej aj ako „hráč“).

III.   Trvanie aktivity

Táto aktivita je časovo ohraničená a prebehne na www.etipos.sk od 10. 5. 2019 do 29. 5. 2019. Organizátor si vyhradzuje právo túto aktivitu kedykoľvek a bez náhrady prerušiť alebo zrušiť.

IV.   Pravidlá aktivity

1.   Základnou podmienkou na priznanie Uvítacieho bonusu 20 eur je prvá registrácia hráča do 26. 5. 2019 (zriadenie komplexného hráčskeho konta na https://www.etipos.sk v súlade so zverejnenými „Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom“) a prvý vklad peňažných prostriedkov na hráčske konto v čase trvania aktivity.

2.   Uvítací bonus 20 eur je uplatniteľný výlučne na hry v herni eTIPOS.sk v sekcii Kasíno (https://ecasino.etipos.sk) a na udalosti v sekcii Šport (https://tipkurz.etipos.sk). Z použitia sú vylúčené všetky ruletové hry, všetky pokerové turnaje a rovnako všetky Texas Hold’em stoly.

3.   Pre prvý vklad peňažných prostriedkov na hráčske konto menší a rovný 20 eur bude priznaný bonus vo výške 100 % vkladu (t.j. pre prvý vklad 2 eur bonus 2 eur, pre prvý vklad 20 eur bonus 20 eur). Pre prvý vklad peňažných prostriedkov na hráčske konto väčší ako 20 eur bude priznaný bonus maximálne vo výške 20 eur. Na ďalšie nasledujúce vklady neprislúcha nárok na Uvítací bonus 20 eur.

4.   Použitie Uvítacieho bonusu 20 eur je rozdelené medzi eTIPOS.sk sekcie v pomere 50% pre eTIPOS.sk kasíno a 50% pre eTIPOS.sk Šport. To znamená, že z obdržaného bonusu napríklad vo výške 20 eur bude možné čerpať na kasínové hry bonus 10 eur a na športové udalosti 10 eur.

5.   Uvítací bonus 20 eur bude hráčovi vložený na hráčske konto do 3 pracovných dní od navýšenia hráčskeho konta o peňažné prostriedky z prvého vkladu a je ho možné čerpať okamžite po jeho pripísaní na hráčske konto.

6.   Uvítací bonus 20 eur sa pri vkladoch na stávku v kasínových hrách alebo na športových stávkach čerpá prednostne. Zostatok kreditu vo výške nevyčerpaného Uvítacieho bonusu 20 eur nie je možné previesť na bankový účet hráča.

7.   Uvítací bonus 20 eur má obmedzenú platnosť. Obdržaný bonus sa hráčovi automaticky v danej sekcii odpočíta, pokiaľ nesplní nasledujúce podmienky:

   a)   do 30 dní od obdržania bonusu nezrealizuje stávku v režime o peniaze v herni eTIPOS.sk v sekcii Kasíno,

   b)   do 30 dní od obdržania bonusu nezrealizuje stávku v režime o peniaze v herni eTIPOS.sk v sekcii Šport s minimálnym výsledným kurzom tiketu 1,5.

8.   Nárok na Uvítací bonus (ďalej aj ako „bonus“) hráčovi zaniká v prípade, ak prvý vklad peňažných prostriedkov na hráčske konto nezrealizuje do 30 dní od zriadenia hráčskeho konta.

9.   Z použitia bonusu do hry v internetovej herni eTIPOS.sk sú vylúčené všetky ruletové hry, všetky pokerové turnaje a rovnako všetky Texas Hold’em stoly.

10.   Bonus sa pri vkladoch na eTIPOS.sk stávky čerpá prednostne.

11.   Zostatok bonusu vo výške nevyčerpaného kreditu nie je možné previesť na bankový účet hráča.

12.   Jeden hráč smie mať len jedno komplexné hráčske konto so skutočnými peniazmi. V opačnom prípade mu môže byť priznaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobraté.

13.   Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

14.   Organizátor si vyhradzuje právo akékoľvek zneužitie tejto aktivity sankcionovať odňatím bonusu, vylúčením hráča z ďalších marketingových aktivít, alebo až uzavretím hráčskeho konta.

15.   Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby. Na bonus nevzniká právny nárok, bonus nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v tejto marketingovej aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb

16.   Bonus je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí hráč, s výnimkou bonusu v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), ktorý je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Ak hodnota bonusu presiahne sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu bonusu oznámi organizátor hráčovi pri nadobudnutí bonusu.

V.   Porušenie podmienok aktivity

Ak hráč nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na bonus. Organizátor má právo hráčovi, ktorý splnil podmienky pre získanie bonusu podľa tohto štatútu, bonus nepripísať v prípade, ak takýto hráč nesplnil alebo porušil akékoľvek ustanovenie tohto štatútu.

VI.   Osobné údaje

Podľa tohto štatútu dochádza k spracúvaniu osobných údajov osoby, ktorá splnila podmienky účasti a pravidlá stanovené v tomto štatúte. Prevádzkovateľom v prípade takéhoto spracúvania osobných údajov je organizátor. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke organizátora www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia. Rovnako je možné informácie k spracúvaniu osobných údajov vyžiadať u organizátora a požiadať o ich doručenie na e-mailovú adresu uvedenú v rámci zriadeného hráčskeho konta.

VII.   Zverejnenie štatútu

Tento štatút bude zverejnený na www.etipos.sk a zároveň dostupný u organizátora tejto aktivity.

VIII.   Osobitné a záverečné ustanovenia

1.   Účasť v aktivite je dobrovoľná. Účasťou v aktivite vyjadruje hráč zároveň svoj súhlas s pravidlami tejto aktivity podľa tohto štatútu a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

2.   Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto aktivity podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá. Organizátor má právo hráčovi, ktorý splnil podmienky pre získanie bonusu podľa tohto štatútu, bonus neposkytnúť v tom prípade, ak organizátor rozhodol o zrušení aktivity.

3.   Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania bonusov v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo hráča vylúčiť z aktivity a právo hráčovi bonus neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

Zverejnené 07. 05. 2019